Feeds:
ប្រកាស
មតិ

Archive for the ‘thai star’ Category

អ្នកប្រាកដជាធា្លប់សា្គល់រសជាតិនៃការរន្ធត់និងភិតភ៏យរួចមកហើយជាមួយខែ្សភាពយន្ត​ខោ្មចដ៏រន្ធត់របស់ថៃ​ដូច​ជារឿងខោ្មចជិះក​(Shutter)រឺក​គំនុំសេ្នហ៏បំផា្លញជីវីត​ភីនផ្លយ (Alone)ជាដើមដែលជារឿងខោ្មចដែលទទួលបានគាំទ្រជាខំា្លងនៅស្រុក​ថៃ​និង​ស្រុកខែ្មរព្រោះតែរឿងទាំងនេះសុទ្ធតែបានដាក់បពំា្ចងនៅរោង​ភាពយន្តលុចហើ​យបានល្បីដល់ហូលីវូដព្រោះថារឿងខោ្មចជិះករបស់ថៃបាន​ត្រូវហូលីវូដ​ថតឡើត​វិញ​ជាមួយការទិញយកជាង1លានដុលា្លរ​ហើយរឿង​គំនុំសេ្នហ៏បំផា្លញជីវីត​ភីនផ្លយ (Alone)កំពុងសិត្តនៅក្នុងគំរោង។​រឿងទាំងពីរនេះគឺបានផលិត​ឡើង​ដោយ​ផលិត​កម្មGMM Grammy​ដែលពីមុនជា​ផលិត​កម្មចំរៀងដ៏ល្បី​របស់ថៃ។​នៅ​ឆំា្ន​2008​ផលិត​កម្ម​មួយនេះបានពាំនាំទស្សនិកជននួវរឿង​ដែលអាចធើ្វអោយ​អ្នកដែល​ចូលចិត្តរឿងខោ្មច​បងែ្វង​អាម្មណ៏​សារជាថ្មីចំពោះវិស័យខែ្សភាពយន្ត។​នេះគឺរឿង៖​សម្រែកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន

poster11

poster2

តើអ្នកធា្លប់ត្រូវបានបំភ័យរហូតដល់សា្លប់ដែរឫទេ?

រឿងសមែ្រកព្រលឺងចុងសក់​ទាំងបួននេះមានឈ្មោះជាភាសារថៃថាสี่แพร่งរឺកsee Prang​ដែលមានន័យជាភាសាអង់គេ្លសថា4 Biaដែលសំដៅលើពាក្យ Phobia​ប្រែ​ថា​ការខា្លចដោយមិនដឹងអី្វ។

កុងមួយនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រជាខាំ្លងនៅឯប្រទេសថៃដែលក្នុង​សបា្តហ៏បើក​ឆា​ក​រកចំនួលបានជិត1លានដុលា្លរ​ដែលប្រាក់សរុបគឺទទួលបាន​ជាង2លាន​ដុលា្លរ​ដែល​​កា្លយជារឿងថៃដែលរកចំនូលបានច្រើនបំផុតលេខ2​ក្នុងឆំា្ន​2008នេះហើយ​ឥឡូវ​នេះ​រឿងនេះកំពយងគ្រោងមក​បពាំ្ចងនៅស្រុកខែ្មរឯរោងកុង​លុចទៀតហើយ។

ចំពោះចំនងជើងដែលខ្ងូំដាក់អោយថាសំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួនគឺសំ​ដៅទៅ​លើសាច់រឿងរបស់រឿងនេះ​ដែលបានបែកចែកជា​បួន​រឿងខ្លីខុសគា្ន​ទាំងអត្តន័យ​ការភ័យ​ខា្លច​តួអង្គ​និងអ្នកដឹកនាំរឿងទៀតផង។​រឿង​ទាំងអស់​ភាគច្រើន​គឺនិ​យាយ​​ពី​ចិត្តសាស្រ្ត​និងការភ័យខា្លចរបស់មនុស្ស។

Trailerជាមួយ Eng-Sub

រឿងទីមួយនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

1សុភមង្គល​រឺភាពឯកោរ(The Loneliness, Happiness)

poster3

​​​ភាពភ៏យខា្លចនៃភាពឯកោរ

រឿងនេះគឺជារឿងដំបួងបំផុតតែរឿងនេះជារឿងចំលែកកព្រោះតែសាច់រឿង​ទាំង​មួយ​គា្មនការសន្ទនា​តែយកកាយវិការ​និងរូបភាពរួមទាំងអត្តន័យជាយោង។

09

សាច់រឿង៖នារីវ័យកេ្មងមា្នក់បានជាប់នៅក្នុងអាគារសា្នក់នៅរបស់នាងកហេតុតែនាង​ទទួលការបាក់ជើងមា្ខងដែលត្រួវអោយនាងសំរាករយះពេល3​ខែ។ដោយភាព​ឯកោរ​​បាត់បង់សេ្នហានិងគា្មនការងារធើ្វនាងបានត្រឹមតែស្រូបយកខ្យល់អាកាសតាមប​ង្អូច​និងយកការនិយាយ​និងផើ្ងសារតាមទូរសព្ទ័ជាមិត្ត។ពេលមួយនាងបានចាប់ផើ្តម​ទទួល​សារពីមនុស្សចំលែកមា្នក់ដែលមើលទៅទំនងជារាក់ទាក់​និង​គា្ននអី្វដែល​មិន​សាងសមឡើយប៉នែ្តការសប្បាយរបស់នាងនិងមនុស្សមា្នក់នោះបែ្រជាចំលែក​បនា្ទប់ពី​នាងបានផើ្ងជារួបថតរបស់នាងទៅគេ​ហើយ​អី្វកចាប់ផើ្តមប្រែជាព្រឺព្រួយ។

ប្រយ័ត្នមើលវគ្គនេះហើយ​សួមកុំលេងsmsជាមួយជនអាថ៏កំបាំងណា។​សូមបើកសំលេង​ផង។

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

រឿងទីពីរនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

 

2មន្តសំលាប់មនុស្ស​(The Deadly Charm, Tit or Tat)

poster6

ភាពភិតភ័យនៃការផា្ទល់តបគា្ន

រឿងមួយនេះជារឿងដែលទាក់ទងនឺងបពា្ហសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀន​​ចួលចិត្ត​វាយ​តប់គា្ននិងគេចសាលា។តែរឿងនេះមានឈាមច្រើនណាស់ហើយកាត់តកច្រើន​ដែរ។

21

សាច់រឿង៖ចូរអ្នកស្រមោលស្រមៃនៃរបៀបរបស់ចរិតកេ្មងដែលចូលចិត្តជេរឪពុក​មា្តយ​របស់មិត្តខ្លួនដោយសរសេរលើតុហើយនិងគិតថាអ្នកដែលខឺងនឺងយើងបាន​ដាក់​បណា្តសាពួកយើងដោយមន្តសំលាប់មនុស្ស។ពេលនេះបណា្តសារបាន​កើតឡើងដោយបែ្រកា្លយទៅជាតុមួយនិងពេលវេលានៃឈាមត្រូវបានមកដល់សំ​រាប់សំលាប់អ្នកណាដែលប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាងទាំងនោះ។

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

 

រឿងទីបីរនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

3នៅកណា្តលគេ(In The Middle)

 

poster4

ភាពភិតភ័យនៃការព្រឺរោម

រឿងមួយនេះគឺទាក់ទងនឺងការធើ្វដំនើរតាមព្រៃរបស់ក្រុមយុវវ័យមួយ។​មួយ​រឿងមួយ​មានលក្ខណឡប់បន្តិចហើយកំបែ្លងស្តួតតែកខ្លាចដែរ។

25

សាច់រឿង៖នៅក្នុងទីដាច់ស្រយោលសំរាប់បោះជំរុំមួយក្នុងព្រៃភ្នំដ័ស្រស់សា្អតមួយ​យុវវ័យបួននាក់បាននាំនិទានរឿងខោ្មចសំរាប់កំសាន្តចិត្តតែពេលមួយ​ពួកគេបែរជាភ័៦ខា្លចនឺងរឿងនិទានឬបស់ខ្លួនឯងហើយបានវ៉ៃគា្នដើម្បីដណ្តើមទីកនែ្លងនៃតង់ដែល​ពួកគេគិតថាជាទីសុវត្តិភាពជាងគេក្នុងការដេកចុះអ្នកវិញ?

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖ 

 

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​

វគ្គ4​ចប់

 

 

រឿងទីបួននៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

4សេចក្តីរន្ធត់ចុងក្រោយរឺជើងយន្តហោះចុងក្រោយ(The Last Fright, The last Flight)

poster5

ភាពភិតភ័យនៃក្តីសា្លប់

រឿងវគ្គមួយនេះ​ខ្ងុំចាត់ទុកជារឿងខា្លចជាងគេហើយជារឿងដែលល្អសំរាប់​ទស្សនិក​ជនបរទេស​ដួចជាពួកយើងដោយរឿងមានលក្ខណអន្តរជាតិហើយមានភាសា​អង់គ្លែសទៀតផង។

18

សាច់រឿង៖អូទីសភីនបានធើ្វដំនើរទៅបរទេសដោយយន្តហោះពិសេសសំរាប់ព្រះនាង​នៃប្រទេសគីកាសសីថែន(Khurkistan)។​តើអី្វដែលបានបែ្រកា្លយយន្តហោះ​ធម្មតាមួយទៅអី្វដែលរន្ធត់នៅពេលដែលព្រះនាងបានទទួលការទាស់អាហារដែលបាន​បរិភោគទទួលដល់សា្លប់។ពេលនោះ​ក្រុមរាជវាំងបានធើ្វការសើ្នសុំអោយយក​សព​មកប្រទេសវីញភា្លមសំរាប់ការបួជា។​ពេលនោះភីនត្រូវបានកា្លយជាអ្នកដំនើរតេមួយ​គត់​សំរាប់ជើងយន្តហោះមួយនេះតែនាងមានអារម្មណ៏ថា​សពព្រះនាង​មិនទាន់​សា្លប់​ហើយកំពុងធើ្វការលងនាងសំរាប់គំនុំមួយចំនួន។

 

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

ជ្រើសមួយទៅថារឿងណាខា្លចជាងគេ?

Advertisements

Read Full Post »

បន្ទាប់ពីការភាន់ច្រលំនៃពាក្យចចាមរ៉ាម1​ដែលបានធើ្វអោយប្រជាជានកម្ពុជា​និងនិសិ្សត​បាននាំគ្នាទៅដុតស្ថានទូតថៃហើយ​​កម្ពុជាក៏បានកា្លយខ្លួនជាកូនបំនុលថៃជាង50លាន​ដុល្លារ​ពេលនោះ​កុងវីដេអូ​ត្រូវបានហាមឃាត់​​នៃការដាក់បពាំ្ចងក្នុងទូរទស្សន៏​និងរោងភាពយន្តតែប៉ុនា្មន​ថៃ្ង​ក្រោយមកក៏មានដំនឹងថារឿងថៃត្រូវបានអនុញ្ញត្តអោយដាក់​បពំា្ចងជាសាធារណ​ឡើងវិញ។​រោងកុង​និង​ការលក់ដូរ​រឿងថៃ​បានប្រាកដឡើងមែន​​​លើកលែងតែ​​ការដាក់បពាំ្ចងក្នុងទូរទស្សន៏​​ហើយឥឡួវនេះកគ្មានការដាក់បពាំ្ចងរឿងថៃដែរ​ទោះជាយ៉ាងណាកមានការលេងរឿងហុងកុង​រួមទំាងរឿង​កួរ៉េ​ហើយ​និងវីដេអូភាគខ្មែរ​តែវីដេអូភាគខ្មែរ​នៅខ្សោយពិសេសការសំដែង​និងការដឺកនាំ​តែសាច់រឿងគ្រាន់បើ។

ប៉ុន្តែ​ទស្សនិកជន​នៅតែមានចំនូលចិត្តក្នុងល្ខោនភាគថៃ​ទើបនៅកន្លែងជួលឌីស​យកឌីសកុងថៃជាច្រើនមកមើល។​​​ឧទាហរណ៏​រឿងនាងទាសករ​​រឺទាសករសេ្នហ៏ត្រូវបានជួលដាច់អស់ក្នុងរយះពេលមួយព្រឹក​នេះតាមសំដីរបស់អ្នកមីងលក់ឌីសម្នាក់នៅផ្សារ​អូឡាំពិច។

បើខ្ងុំ​​ក៏ធ្លាប់មើលរឿងភាគថៃដែរ​តែពេលគេមិនលេងក្នុងប៉ុស្តិខ្មែរ។​វាកមានប៉ុស្តិថៃមើលដែរ​តែនៅមិនបានមើល​ព្រោះជក់មើលតែរឿងហួលីវួដ​និង​ភាគហុងកុង។​​ឥឡូវនេះ​ខ្ងុំបានរឿងភាគថៃមួយ​បន្ទាប់ពីចៃដន្យ​បានឃើ​ញពាណិជ្ជកម្ម។

រឿងនេះមានចំនងជើងថា​សិលាមុនី​បើ​តាមជំនងជើងរបស់ថៃ​(ศิลามณี-Silamanee)តែបើនៅកនែ្លងលក់ឌីសវិញ​គេដាក់ថា​បនោ្តងសិលាមុនី។​​ចំពោះខ្ងុំ​ខដាក់ឈ្មោះរឿងនេះថាមរកតសួគា៍​​ក្នុងអត្តន័យបកប្រែពីភាសាថៃ​និង​សាច់រឿងរបស់ល្ខោននេះ។silamanee1

រឿងភាគថៃជាច្រើនសព្វថៃ្ង​គឺ​និយាយស្នេហា​ប្រចណ​និងការនិន្រ្តឈ្នានីស​ប៉ុនែ្ត​រឿងមួយនេះ​គឺមានអត្តន័យខុសពីគេ​និងជារឿងមួយដែលធើ្វអោយខ្ងុំចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លំាង។

ដោយជាដំនកស្រង់ពីសៀវភៅប្រលោមលោកមួយក្នុងប្រទេសថៃ​ហើយនិងជាការថតឡើងវិញពីវីដេអួភាគដែលល្បី1កាលពីឆ្នាំ1994​​រឿងនេះ​មានសាច់រឿងនិយាយអំពី៖

ព្រះនាងសានហ្វាន​នៃសាធារណរដ្ឋឈាងរត័ដ៏ចាស់បុរាណ​ក្បែងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​ត្រូវចេញទៅសិក្សាទៅទីក្រុងបាងកក​ប្រទេសថៃ​ដោយមានការទំនុកបំរុងបិតារបស់នាង។​រួមជាពេលនោះនាងក៏បានទៅមើលមាតាដែលឥឡូវបានកា្លយជាលោក​ជំទាវ​ក្រោយពីបានបោះបង់សានហ្វាន​កាលពី​20ឆ្នាំមុន​ដែលធើ្វអោយសានហា្វយបេជ្ងាចិត្តមិនចង់ជួប​ម្តាយឡើយ។

ពេលមូយនាងបានទទួលដំនឺងថាបិតានាងឈឺ​រហូតដល់នាងត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សា​មួយរយះដើម្បីទៅមើលទ្រង់​តែអី្វបានហួសទៅហើយចំពោះសានហ្វាន​ដែលមកដល់យឺតពេលមិនទាន់ដងើ្ហមឪពុក​ដែលបានត្រឹមតែបន្សល់នួវសំបុត្រ​ដែលនិយាយពីមរកតដ៏មានតំលៃមួយហៅថាសីលាមុនីដែលសានហ្វានត្រូវយកមកវិញពីគ្រួសារ​រីឆាសេណា​ដែលកំពុងរស់នៅបាងកក​​ព្រោះកាងពី​10ឆ្នាំមុន​បិតារបស់នាងបានប្រគល់វត្តុមានតំលៃទៅមេគ្រួសារ​​រីឆាសេណា​​ក្នុង​បំនងភា្ចប់និស្ស័យអោយសានហ្វាន​​តែមេគ្រួសារបានស្លាប់ទៅហើយ​ដូចេ្នះ​នាងក៏សរសេរសំបុត្រអោយភរិយរបស់គាត់​តែ​ដោយការលោភលន់របស់ជំទាវសាមីនុចៃនោះនូវទ្រព្បសម្បិត្តរបស់គេ​​។គាត់កបានតបវិញនួវភាសាមើលងាយ​និងការធើ្វមិនដឹងមិនលឺ​រហួតធើ្វអោយសានហ្វាន​និងសន្តាចខឺង​ហើយនាងកបានបងើ្តកគំរោងយកសិលាមុនីមកវិញ។

រាត្រីមួយសានហា្វ​យបានឃើញសិលាមុនីពីជំទាវនោះ​តែគេបដិសេដ៏​ហើយទាំងតបវិញថាទាល់តែសានហ្វាយមានភសុ៏តាង​​​​ថាសិលាមុនិគឺជារបស់នាងទើបជំនាវវសាមីនុចៃព្រមព្រោះថាជំទាវនោះបានដុតកិច្ចសន្យារបស់បិតានានហ្វាយនិងប្តីនាងចោលបាត់ហើយ។​​ដោយគ្មានអី្វជាសំគាល់​សានហា្វយបានប្រែឈ្មោះទៅជា​ងាប​សែនហ្លួង​ពេលនៅរៀនជាមួយនឹងចរិតកាចឆា្នស់តែម់ត៉ចត់​ដើម្បីយកមិត្តនឺងកូនប្រុសទី2នៃត្រកូលរីឆាសេណា​​និង​ជា​ម៉ា​ល្លី​នៅ​ហាងលក់ក្រណាត់របស់​នាងជាមួយអាកប្បកិរិយាសុភាពរាបសារនិង​ស្រស់ស្អាតក្នុងធើ្វអោយកូនប្រុសឆ្គងដែលកាងកាចចំពោះអត្តចរិតរបស់ងាប​តែលង់សេ្នហ៏នឺងសំរស់របស់ម៉ាល្លី​។​​​​

ដោយនាងហ៊ានលះបង់សរស់​និងរាងកាយ​ដើម្បីធើ្វអោយកួនប្រុសឆ្គងនៃត្រកូលរីឆាសេណា​អោយធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់​ក្នុងបំនងយកសិលា​មុនីមកវិញ។​ពេលនោះ​សានហ្វាយត្រូវបានប្រឈម​មុខ​និថរឿងហេតុជាច្រើន​ដូចជា​វណ្ណះ​​​​ស្នេហា​និង​ការលះបង់។​ពេល​សង្រ្គាមអហិង្សា​ចាប់ផ្តើម​ដោយបានប្រែកា្លយ​សិលា​មុនី​ពីវត្តុមានតំលៃលើលោក​ទៅជា​វត្តុដែលពរពេញដោយ​គំនុំ​ស្នេហា​និង​មហិជ្ជតា​ជាង​គេ​លើ​លោក។

អ្នកអាចមិនយល់ចំពោះ​សាធារណរដ្ឋឈាងរត័ដ៏ចាស់បុរាណ​​ដែលសេ្តចនិងប្រជាជននៅពាក់សំលៀកបំពាក់បុរាណនៅ​ឡើយ​តែអ្នកនឺងលែងឆ្ងល់ពេលដែលអ្នកមើលវា។

រឿងនេះគឺទទូលគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំនាក់ទស្សនិកជនថៃ​ហើយរឿងនេះ​ពេលចេញជាឌីសនៅស្រុកយើង​ចេញមិនទាន់បាន​មួយថៃ្ងផង​កគេ​ជួលអស់រលីង។

លោ្ខននេះកំពុងបព្ចំាងនៅប៉ុស្តិថៃលេខ7វេលា​ថ្ងៃសុក្រ​​សៅរ៏​និង​អាទិត្យ​ហើញ​កំពុងលេងបាន​10ភាគហើញបើគិតពីអាទិត្យ​នេះ។

Suvanant Kongying​តួស្រី

Suvanant Kongying តួស្រី

តួប្រុស​និងតួស្រី

តួប្រុស និងតួស្រី

មើល spot ជា​eng subitile

សំរាប់អ្នកដែលចង់មើលរឿងនេះ​មានeng subitile​ក្នុងyoutube​គ្រាន់តែសរសេរថា​ silamanee eng-sub.

ចំពោះការបកស្រាយពីវគ្គនិមួយនៃរឿងជាភាសារអង់គ្លេសចូល៖

http://iheartlakorns.com/category/lakorn/silamanee/

វិបផេនផ្ទាល់ចូល៖

http://www.ch7.com/entertain/Drama_Detail.aspx?ContentId=1237

Read Full Post »

សព្វថ្ងែនេះឃើញថា​មុនកុងខែ្មរដួស​​មាន​ភាពយន្តខ្មែរខ្លះបានលូចចំលងពីបរទេសទាំង​ស្ទីលថត​ទាំងសាច់រឿង​​ហើយរឿងទាំងនោះមានលក្ខណអន់​ហើយអត់ល្អដូចរឿង​ដើមទេ​តែក​មានរឿងខ្លះមើលទៅល្អដែរ​​ភាគច្រើនរឿងទាំងនោះថតឡើងវិញដោយគ្មានទិញfranchisc ទេមើលទៅ​ខាងក្រោមនេះជារឿងដែលយើងចំលងពីបរទេស​:

1,រឿង​កត្តញ្ញូ​ថតឡើងវិញពីរឿងនាងនី​(วัลลี 1980)របស់ថៃ

កត្តញ្ញខ្មែរ​​​​នាងនីថៃ

កត្តញ្ញខ្មែរ នាងនីថៃ

ឃើញ​ poster ដូចគ្មាទេ​សូមបីតែសាច់រឿងកដូងគ្មាដែរ​។​រឿងរបស់ក្មេងស្រីមលីកាពិតជាមានកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរ​មែនតែ​ផលិតកម្ម​ខេម្រូមិនយកសាច់ជីវីតពិត​របស់នាងទេ​បែរ​ជា​យក​ស្ទីលរបស់កុងដល្អមួយនៅ1980របស់ថៃដែលមានសាច់រឿងប្រហែលជីវីតនាង។​រឿងថៃកដកស្រង់ពីជីវិតពិតដែរ​តែឥឡូងនាងនីមានកូនមានចៅអស់ហើយ​និងរឿងថៃនេះកធ្លាប់បពាំ្ចងនៅខ្មែរដែរ។​ទោះជាយ៉ាងណាក​រឿង​កត្តញ្ញូបានផលិតមកល្អដែរ​ធើ្វមិនអោយដូចគេពេក។

2,រឿងនាងនាថ​(2004)​ថតឡើងវិញពីរឿងនាងណាត​(นางนาก1999)របស់ថៃ

នាងនាថ​ខែ្មរ​​នាងណាតថៃ

នាងនាថ ខែ្មរ នាងណាតថៃ

 រឿងនាងណាតកំសត់ណាស់ធ្លាប់មើលតាំងពីកេ្មង​​ដល់​ពេលមើលនាងនាថ​ពិតមិនសមសោះមិនកំសត់ដូចនាងណាត​សូមបីតែភ្លេងបំពេកូនកយកពីគេ​មិនតែប៉ុននោះស្ទីលស្លាប់របស់តូអង្គកគូពីពីគេ។​រឿងនាងណាត​គេល្បីណាស់​ហើយទទូលពាន​អន្តរជាតិច្រើនណាស់​បើយើងវិញគ្មានបានពានទេ។​សូមជំរាបថា​តាំងពី​កើតមក​មិនធ្លាប់លឺរឿងនាងនាថទេ​តែបើ​រឿង​ដើមចេកជ្វា​និង​ប្រពៃណីពា្រយក្រឡាភ្លើង​ធ្លាប់លឺ​ហើយរឿងនាងណាតវិញណាស់​គេមានទីសក្ការ​បូជា​និង​រូបចំលាក់​សំរាប់បន់ស្រន់នោថៃ​ដូចយើងបន់ស្រង់លោកយាយម៉ៅដែរ។​សរុបមកទោះនាងនាថចំលងពីថៃ​តែមានចាត់ទុកជាគ្រាន់បើសំរាប់កុងខ្មែរយើងឥឡូវ។

3,រឿងនាងភូមរី(2004)ថតឡើងវិញពីរឿងបុផារាត្រី(2003)របស់ថៃ

នាងភូមរីខ្មែរ​និង​បុផារាត្រីថៃ

នាងភូមរីខ្មែរ និង បុផារាត្រីថៃ

ពេលមើលចេញពីរោងកុង​ឃើញថារឿងនាងភូមរី​ជារឿងខ្មោចគ្រាន់បើ​តែក្រោយមកកបានមើលរឿងបុផារាត្រីរបស់ថៃ​ទើបដឹងថាយើងចំលងពី​ឈុត​ច្រើនណាស់ដែលយើងធើ្វអន់ជាងគេ​ដូចជា​​រលូតកូនក្មុងបង្គន់សុទ្ធតែឈាម​យើងណាស់​ឈាមលេចត្រឹមបង្គន់​ដល់ថៃ​លេចមួយអាគារ​យើង​ស្រោចទឹកស៊ុប​គេ​ទឹកបបរ​។​រឿងគេមានឈាមច្រើន​គួរអោយខ្លាចណាស់​ពិសេស​ការ​តែងមុនរលួយ​​តែរឿងទាំង2នេះកំប្លែងដូចគ្មា​តែគេកាត់តដូចជាង។​និយាយទៅ​​រឿងនាងភូម​អាចចាត់ទុកថា​មិនល្អ​ពេក​មិនអាក្រក់ពេក​សំរាប់កុងខ្មែរ។

4,រឿងព្រៃអាគម(2003)ថតឡើងវិញពីរឿងព្រៃផ្តាច់ព្រលឹង(2002)របស់ថៃ

ព្រៃអាគមខ្មែរ​និង​ព្រៃផ្តាច់ព្រលឺងថៃ

ព្រៃអាគមខ្មែរ និង ព្រៃផ្តាច់ព្រលឺងថៃ

រឿងទាំងពីរនេះកមានposter ដូចគ្នាដែរ​ហើយសាច់រឿងកដូចគ្នា​​នេះជារឿងពស់យក្ស​ទី1​របស់ខ្មែរ​ហើយកជារឿងពស់យក្សទី1របស់ថៃដែរ​ចង់ដឹងណាស់ហេតុអីមិនព្រមបងើ្កតសាច់រឿងoriginal ទៅ​ចាំបាន់អីចំលងពីគេ​​យើងមានគំនិតដែរតើ។​រឿងគេមានសុទ្ធជនជាតិបរទេសថតជាមូយ​យើងវិញអត់សោះ។​

5,រឿងល្យិចលើល្យិច(2006)ថតឡើងវិញពីរឿង​Heartbroker(2001) របស់​HollyWood

cl3656

ទោះបីជាសាច់រឿងចំលងពីគេ​ក៏​រឿង​នេះអាចចាត់ទុកជារឿងថតឡើងវិញដ៏ល្អ1។រឿងល្យិចលើល្យិចនេះកំបែ្លងមិនអន់ជាង​រឿងហូលីវូជ​ប៉ុន្មានទេ​ទាល់តែសំលេងនិង​ពណ៍​នៅខ្សោយ​រួមទាំងការសំដែងខ្លះ។

6,រឿងព្យាបាទ(2005)ថតឡើងវិញពីរឿង​one missed call (2003)របស់ជប៉ុន

cl28611

រឿងជប៉ុនបានជាប់ជារឿងកំពូលរន្ធត់​ហើយរឿងយើងអត់។​រឿងព្យាបាទនេះអន់ទាំងសំដែង​ដឹកនាំ​និង​ឈាម​គ្មានខ្លាចតិចសោះ​។​រឿងគេ​អាថកំបាំង​និង​ភ័យណាស់​ពេលសាប់គេធ្លាក់ស្ករពណ៍ក្រហម​រីយើងធ្លាក់ទំពាំងបាញូរ។

រឿងនេះពិតជាអន់ណាស់។

7,រឿងទូរសពផ្តាច់ព្រលឹងថតឡើងវិញពីរឿង​999-9999 (2002)របស់ថៃ

killingfone

រឿងយើងថតណាកាត់តជ្រុលគ្មានសមស្អីតិច​ហើយថែមទាំងគ្មានខ្លាចសោះ​មើលណា​ posterកធើ្វតាមគេ​ហើយ​trailerកធើ្វតាមទៀត។​រឿងទូរសពផ្តាច់ព្រលឹងនេះណាកុំមើល​សា្តយលុយណាស់​។​បើរឿងថៃវិញទាំងខា្លចទាំងព្រឺសំបុរ​ចំពោះការសា្លប់និមួយនិមួយ។

8,រឿងរដូវរងារ​(2006)ថតឡើងវិញពីរឿង​ the letter (2004)របស់ថៃ

cl3349

រឿងរបស់ថៃគឺកំសត់​ជារឿងមនោសពា្ចតនាដល្អ​​ចពោះ​រឿងយើងវិញឆ្គងច្រើនណាស់​ពិសេសរដូវរងារ​​នោស្រុកយើងគ្មានរដូវនេះទេ​ហើយការសំដែង​មហាកំពូលអន់​គ្មានកំសត់​អានិតបន្តិតសោះ។។

សរុបមក​រឿងថតឡើងវិញល្អគឺកត្តញ្ញូ​និង​អន់ជាងគេ​គឺរឿងរដូវរងារនិងរឿងទូរសពផ្តាច់ព្រលឹង។​ចុះអ្នកវិញ?

Read Full Post »

រូបគំនូររឿងណាងសឹបសងរឹរូបមើរីរបស់ថៃ

រូបគំនូររឿងណាងសឹបសងរឹរូបមើរីរបស់ថៃ

 រឿងពុទ្ធិសែននាងកង្រីរបស់យើងរឺរឿងណាងសឹបសងរឹរូបមើរី (นางสิบสอง)របស់ថៃ បើយោងតាមឯកសាររបស់​ឥណ្ឌា​ literture បាននិយាយថារឿងនេះគឺដើមកំនើតពិតចេញពីឥណ្ឌា​  រឺ Hindi tale ហើយ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ ពិសេស​វា​ជះ​ឥទ្ធិពល​មក Asia ដែលមានប្រទេស​ជា​ច្រើន​ បាន​ធ្វើ​ការ​ដក​ស្រង់​មក​បន្ថែម​បន្ថយ​កែ​ច្នៃ​ ដោយទំាងចំនងជើងនិងសាច់រឿងខុសពីរឿងដើម. តែរឿងដើមដូចជាបាត់បង់ ដោយ ការប៉ះពាល់រវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូនិងការលុកលុយនៃសាសនាផ្សេងទៀត នៅឥណ្ឌា ដែលជាមូលហេតុនែការបាត់បង់សាច់រឿងដើមដែលជារឿងតាមព្រះពុទ្ធសាសនា. ក៍ទោះជាយ៉ាងណា មានការនៅសេស សល់នៃឯកសារមួយចំនួនរបស់ច្បាប់ដើមនៅ France’s library.រឿងនេះបានផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចូល ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ ដួចជាថៃ, កម្ពុជា,ឡាវ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី បើយោងតាមឯកសារបស់ wiki , Encloypedia នៃ artical nang sib song និង puthisean neang kong rey. មិនតែប៉ុននោះរឿងព្រេងនេះឤចក៍ជា ជាតិមួយ ដកចេញពី ជាដក់នៃជាតិព្រះពុទ្ធ បើតាម សាច់រឿង”នាងទាំង១២ដែលមានគភ៌‌នោះ មានពៅបានព្រះពោធិ៏សាត់ មកចាប់ផៃ្ទ។”.

 

តែបើនិយាយពីភ្នំនាងកង្រី វិញ មិនមែនមានតែកម្ពុជា យើងទេដែលមាន ឡាងក៍មានភ្នំមួយដែរ តែហៅថា ណាងមេរី ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តលួងផះបាង បើតាម ការនិយាយរបស់សមាជិកវិភាគ របស់ youtube.

 

 

ចំពោះសាច់រឿងវិញ មាន ​លក្ខណៈ ខុស​ពី​គ្នាតិចតួច ពិសេស ទីបចប់ ដែលរឿងរបស់ថៃ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី :ពុទ្ធិសែននាងកង្រីបានបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរ ហើយមិនមានការលេចចេញនៃភ្នំនាងកង្រីឡើយ លើកលែងតែ កម្ពុជាយើង និងឡាវ. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រឿងនៃប្រទេស​ជាទាំងអស់នោះ គឺ តដោយរឿង ព្រះសុធន  ឞនោរា៍របស់យើង រឺ พระสุธนมโนห์รา របស់ ថៃ រឺក៏រឿងព្រកះ សាថោនរបស់ម៉ាឡាយ៉ា ដូចគ្នា.

ឈុតមួយនៃរឿងភាឝ របស់ថៃ

ឈុតមួយនៃរឿងភាឝ របស់ថៃ

ឥឡួវ រឿងព្រេងនេះបានកែទៅជាកុង ទាំង ថៃ, កម្ពុជា ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី.

 

ហើយរឿងទាំងឣស់នោះតែងតែទទួលជោគជ័យ ដូចជា2002’s រឿងភាគថៃ ហៅថា ណាងសឹបសង ដែលបានទទួល ជោគជ័យ ទាំងនៅ ថៃ, កម្ពុជា ម៉ាឡាយ៉ា ៘ហើយថែមទំាងមាន spot ទាក់ទងនឹងកុងភាគនេះផង.

សំរាប់ កម្ពុជា យើងក៍មិនអន់ដែរ រឿងពុទ្ធិសែននាងកង្រីនៃ 1973បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំនៅ កម្ពុជា ហើយវាយលុកចូល ថៃ និង Usa ជាមួយ ចំនងជើង”” Twelve Sisters””.

មិនតែប៉ុននោះរឿង នេះ បាន សរសេរ​ឡើងវិញដោយកវីខ្មែរ ហៅថា មឺនុភកតី តែបានកែជាកំណាពៀវិញ សំរាប់ដាក់ទៅ khmer education និង world’s legend .សំរាប់ថៃ និង ឡាង បាន យកសាច់រឿងនេះ ទៅផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅចិន ហើយ កែសាច់រឿង តិចតូចដោយមានការជល៎មាន់រវាងចិន និងពុទ្ធិសែន. លើស រឿង បែកបាក់របស់ពុទ្ធិសែននាងកង្រី របស់ថៃមានការដូចនឹងរឿងស៊ូបិរបស់ចិន ដែលកង្រីយំសោកស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ ហើយ”’ពុទ្ធសែន”’ក៏ស្លាប់តាមកង្រីដែរ ដូចនឹងស៊ូបិ ស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ មុន ហើយ ឣិនតែន បាត់បង់ជីវិត តាឞ.

 

 

 

 

ទីបំផុតរឿងនេះឞិនឞែនរបស់យើងរឺក៏ថៃឡើយ  រឺក៏ ប្រទេសដទៃដែរ តែដើមកំនើតពិតចេញពីឥណ្ឌា​  រឺ Hindi tale . ទោះជាយ៉ាងណារឿងនៅតែដជោគជ័យ ឞិនថា, កម្ពុជា,ថៃ,ឡាវ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី.

Read Full Post »

As well as Halloween begin to prepare where we can find in most America and part of Europe with a few of Asia. I now show you the top ten asia horror film who had been appeared for years as you can find this horror film in most of CD Shop  in Cambodia to celebrate and enjoy the creepy for this haunting halloween:

10. Audition or សវន នារីកំណាច (1999) from Japan

A True Side of Terror and Evil who had hide in every woman who you can capture her as kind and unnasty but instead of her can kill you everytime…A Charactor create of america psychological””MISERY”” bring you a psychological thriller came from Japan which can scare you to death..Beware your watch as Most of audience who had watched this film, always end up with SUICIDE.

9.One Missed Call or  ទូរស័ព្ទនិងសារមរណះ (2003) from Japan

A Hell Ringtone you ever heard and you don’t want to heard including you can’t close your phone with a sms including a voicemail arrived with that ringtone and you heard you death and then you die..you will love it for this halloween with a kind mystery and a new version of long black hair woman but now with green face.. look at the picture. The disturbing horror film from taskashi mike ..make you jump

8. Alone (2007) or កូនភ្លោះ  From Thailand

Do you ever been a siamese twins? Don’t you? Alone is a scary word as well as Pim has this operation and recieved a nightmare that she can’t forget like her creepy pass.. You feel some one around you when you feel your dead twins with you forever which mean alone is one of a creepiest film i ever seen.

7.dark water (2002) from Japan

Some Water are dark, it truly that they are dark but this is among the secret of someone and the water you always use ,also drink and bath can be with the liquid body of a girl who die in a water pool. The quiet horror and drama film can bring a haunting for the water that you never think it can haunted you anytime.

6.Pulse (2001) from Japan

You want to used internet, calling by phone or watch tv but you will change your mine when you watch this movie as well as its image..I afraid this woman open a bag cover her face..Wow it show that the dead can get out from all thoes thing to killed you and turn you to a terrible looking person like your face had a incorrect operation like a computer virus. Sit down and watch this fantastic horro film for j horror in this halloween. believed me.It’s well done.

5.The Eye (2002) from Hong Kong

The supernatural is around you and you will scream and want to blind again better than get the transplant..The high fashion of horror coming back to hong kong with show a combination of sixth sense and final destination that lead you to focus something more than alive and more than dead…Scream i don’t want this eyes.i want blind better if t own this ghost’s eyes

4.A Tale Of Two sisters (2003) From Korea

2003’s South Korea psychological horror will make you sad and both frighten with this fairytale set in the haunted house become the mystery of every family have their dark secret..the paino theme make me cry but the ghost make you scream.you will love this beautiful haunting terror of the magical tale as cinderella in horror. oh also with the bloody family photo

3.Shutter (2004) Thailand

A photograph capture a spirit that describe somethings are around us..don’t forget shutter as thai #1 Horror film which show everything with every photos make this legend of revenge, love and both the goosebumps one that terrifying every seconds of film’s scene.

2.Ju On (2003) Japan

Scary scary of this best ju on films with our reality of scary of blanket and met  a white face horror woman but with a terrible white as silk kids who cursed the house of every steps we visit. This would be the best but still push by another ,however it still frighten you to shock and make you cover the blanket like everyone in this film.

The Number One Goes To:

1.Ringu (1999) Japan

The perfect horriest into scary world for This video.  Ringu is the masterpiece of horror with the original thing i had been find that it has and a reflextion of the birth of yurei charactor who spread around asia and fight to america with the plot of the cursed video tape which can killed you if you watched it after a week.. Shocking plot. It is a true best which no film can beat it off from the see .However,With just few horror scenes but a appearance make you scare in your nightmare everynight is with this true asia horror ingredient:

*Long black hair cover the face.

*light white dress.

*Wet and thin body.

* completely mad.

*and a suffering of do activities.

please leave a commet and also if you want to watch this horror, reply me as i can find this video to fill my page.

 

 

Read Full Post »

Suvanant Kongying

Suvanant Kongying

រឿងរ៉ាវចចាមមរាម៉មួយដែលយើងត្រូវសងបំណុលថៃជាង50លាន dollar ដែលជាហេតុការពត៍មានមិនមានដើមកំនើត ហើយនិយាយថាតួកុងថៃSuvanant Kongying បានថា Angkor Wat ជារបស់ថៃ តែទើបដឹងថារឿងនេះតាមពិតជារឿងកុហកដែលមិនមានដើមកំនើត បនាប់ពីSuvanant Kongying ចេញមុខមកបដិសេដ៍រឿងនេះ. តើនរណាដឺងថារឿងចចាមមរាម៉មួយនេះចេញមកពីណា?

reference from http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm

Read Full Post »