Feeds:
ប្រកាស
មតិ

Archive for the ‘Thai movie’ Category

អ្នកប្រាកដជាធា្លប់សា្គល់រសជាតិនៃការរន្ធត់និងភិតភ៏យរួចមកហើយជាមួយខែ្សភាពយន្ត​ខោ្មចដ៏រន្ធត់របស់ថៃ​ដូច​ជារឿងខោ្មចជិះក​(Shutter)រឺក​គំនុំសេ្នហ៏បំផា្លញជីវីត​ភីនផ្លយ (Alone)ជាដើមដែលជារឿងខោ្មចដែលទទួលបានគាំទ្រជាខំា្លងនៅស្រុក​ថៃ​និង​ស្រុកខែ្មរព្រោះតែរឿងទាំងនេះសុទ្ធតែបានដាក់បពំា្ចងនៅរោង​ភាពយន្តលុចហើ​យបានល្បីដល់ហូលីវូដព្រោះថារឿងខោ្មចជិះករបស់ថៃបាន​ត្រូវហូលីវូដ​ថតឡើត​វិញ​ជាមួយការទិញយកជាង1លានដុលា្លរ​ហើយរឿង​គំនុំសេ្នហ៏បំផា្លញជីវីត​ភីនផ្លយ (Alone)កំពុងសិត្តនៅក្នុងគំរោង។​រឿងទាំងពីរនេះគឺបានផលិត​ឡើង​ដោយ​ផលិត​កម្មGMM Grammy​ដែលពីមុនជា​ផលិត​កម្មចំរៀងដ៏ល្បី​របស់ថៃ។​នៅ​ឆំា្ន​2008​ផលិត​កម្ម​មួយនេះបានពាំនាំទស្សនិកជននួវរឿង​ដែលអាចធើ្វអោយ​អ្នកដែល​ចូលចិត្តរឿងខោ្មច​បងែ្វង​អាម្មណ៏​សារជាថ្មីចំពោះវិស័យខែ្សភាពយន្ត។​នេះគឺរឿង៖​សម្រែកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន

poster11

poster2

តើអ្នកធា្លប់ត្រូវបានបំភ័យរហូតដល់សា្លប់ដែរឫទេ?

រឿងសមែ្រកព្រលឺងចុងសក់​ទាំងបួននេះមានឈ្មោះជាភាសារថៃថាสี่แพร่งរឺកsee Prang​ដែលមានន័យជាភាសាអង់គេ្លសថា4 Biaដែលសំដៅលើពាក្យ Phobia​ប្រែ​ថា​ការខា្លចដោយមិនដឹងអី្វ។

កុងមួយនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រជាខាំ្លងនៅឯប្រទេសថៃដែលក្នុង​សបា្តហ៏បើក​ឆា​ក​រកចំនួលបានជិត1លានដុលា្លរ​ដែលប្រាក់សរុបគឺទទួលបាន​ជាង2លាន​ដុលា្លរ​ដែល​​កា្លយជារឿងថៃដែលរកចំនូលបានច្រើនបំផុតលេខ2​ក្នុងឆំា្ន​2008នេះហើយ​ឥឡូវ​នេះ​រឿងនេះកំពយងគ្រោងមក​បពាំ្ចងនៅស្រុកខែ្មរឯរោងកុង​លុចទៀតហើយ។

ចំពោះចំនងជើងដែលខ្ងូំដាក់អោយថាសំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួនគឺសំ​ដៅទៅ​លើសាច់រឿងរបស់រឿងនេះ​ដែលបានបែកចែកជា​បួន​រឿងខ្លីខុសគា្ន​ទាំងអត្តន័យ​ការភ័យ​ខា្លច​តួអង្គ​និងអ្នកដឹកនាំរឿងទៀតផង។​រឿង​ទាំងអស់​ភាគច្រើន​គឺនិ​យាយ​​ពី​ចិត្តសាស្រ្ត​និងការភ័យខា្លចរបស់មនុស្ស។

Trailerជាមួយ Eng-Sub

រឿងទីមួយនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

1សុភមង្គល​រឺភាពឯកោរ(The Loneliness, Happiness)

poster3

​​​ភាពភ៏យខា្លចនៃភាពឯកោរ

រឿងនេះគឺជារឿងដំបួងបំផុតតែរឿងនេះជារឿងចំលែកកព្រោះតែសាច់រឿង​ទាំង​មួយ​គា្មនការសន្ទនា​តែយកកាយវិការ​និងរូបភាពរួមទាំងអត្តន័យជាយោង។

09

សាច់រឿង៖នារីវ័យកេ្មងមា្នក់បានជាប់នៅក្នុងអាគារសា្នក់នៅរបស់នាងកហេតុតែនាង​ទទួលការបាក់ជើងមា្ខងដែលត្រួវអោយនាងសំរាករយះពេល3​ខែ។ដោយភាព​ឯកោរ​​បាត់បង់សេ្នហានិងគា្មនការងារធើ្វនាងបានត្រឹមតែស្រូបយកខ្យល់អាកាសតាមប​ង្អូច​និងយកការនិយាយ​និងផើ្ងសារតាមទូរសព្ទ័ជាមិត្ត។ពេលមួយនាងបានចាប់ផើ្តម​ទទួល​សារពីមនុស្សចំលែកមា្នក់ដែលមើលទៅទំនងជារាក់ទាក់​និង​គា្ននអី្វដែល​មិន​សាងសមឡើយប៉នែ្តការសប្បាយរបស់នាងនិងមនុស្សមា្នក់នោះបែ្រជាចំលែក​បនា្ទប់ពី​នាងបានផើ្ងជារួបថតរបស់នាងទៅគេ​ហើយ​អី្វកចាប់ផើ្តមប្រែជាព្រឺព្រួយ។

ប្រយ័ត្នមើលវគ្គនេះហើយ​សួមកុំលេងsmsជាមួយជនអាថ៏កំបាំងណា។​សូមបើកសំលេង​ផង។

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

រឿងទីពីរនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

 

2មន្តសំលាប់មនុស្ស​(The Deadly Charm, Tit or Tat)

poster6

ភាពភិតភ័យនៃការផា្ទល់តបគា្ន

រឿងមួយនេះជារឿងដែលទាក់ទងនឺងបពា្ហសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀន​​ចួលចិត្ត​វាយ​តប់គា្ននិងគេចសាលា។តែរឿងនេះមានឈាមច្រើនណាស់ហើយកាត់តកច្រើន​ដែរ។

21

សាច់រឿង៖ចូរអ្នកស្រមោលស្រមៃនៃរបៀបរបស់ចរិតកេ្មងដែលចូលចិត្តជេរឪពុក​មា្តយ​របស់មិត្តខ្លួនដោយសរសេរលើតុហើយនិងគិតថាអ្នកដែលខឺងនឺងយើងបាន​ដាក់​បណា្តសាពួកយើងដោយមន្តសំលាប់មនុស្ស។ពេលនេះបណា្តសារបាន​កើតឡើងដោយបែ្រកា្លយទៅជាតុមួយនិងពេលវេលានៃឈាមត្រូវបានមកដល់សំ​រាប់សំលាប់អ្នកណាដែលប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាងទាំងនោះ។

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

 

រឿងទីបីរនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

3នៅកណា្តលគេ(In The Middle)

 

poster4

ភាពភិតភ័យនៃការព្រឺរោម

រឿងមួយនេះគឺទាក់ទងនឺងការធើ្វដំនើរតាមព្រៃរបស់ក្រុមយុវវ័យមួយ។​មួយ​រឿងមួយ​មានលក្ខណឡប់បន្តិចហើយកំបែ្លងស្តួតតែកខ្លាចដែរ។

25

សាច់រឿង៖នៅក្នុងទីដាច់ស្រយោលសំរាប់បោះជំរុំមួយក្នុងព្រៃភ្នំដ័ស្រស់សា្អតមួយ​យុវវ័យបួននាក់បាននាំនិទានរឿងខោ្មចសំរាប់កំសាន្តចិត្តតែពេលមួយ​ពួកគេបែរជាភ័៦ខា្លចនឺងរឿងនិទានឬបស់ខ្លួនឯងហើយបានវ៉ៃគា្នដើម្បីដណ្តើមទីកនែ្លងនៃតង់ដែល​ពួកគេគិតថាជាទីសុវត្តិភាពជាងគេក្នុងការដេកចុះអ្នកវិញ?

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖ 

 

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​

វគ្គ4​ចប់

 

 

រឿងទីបួននៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

4សេចក្តីរន្ធត់ចុងក្រោយរឺជើងយន្តហោះចុងក្រោយ(The Last Fright, The last Flight)

poster5

ភាពភិតភ័យនៃក្តីសា្លប់

រឿងវគ្គមួយនេះ​ខ្ងុំចាត់ទុកជារឿងខា្លចជាងគេហើយជារឿងដែលល្អសំរាប់​ទស្សនិក​ជនបរទេស​ដួចជាពួកយើងដោយរឿងមានលក្ខណអន្តរជាតិហើយមានភាសា​អង់គ្លែសទៀតផង។

18

សាច់រឿង៖អូទីសភីនបានធើ្វដំនើរទៅបរទេសដោយយន្តហោះពិសេសសំរាប់ព្រះនាង​នៃប្រទេសគីកាសសីថែន(Khurkistan)។​តើអី្វដែលបានបែ្រកា្លយយន្តហោះ​ធម្មតាមួយទៅអី្វដែលរន្ធត់នៅពេលដែលព្រះនាងបានទទួលការទាស់អាហារដែលបាន​បរិភោគទទួលដល់សា្លប់។ពេលនោះ​ក្រុមរាជវាំងបានធើ្វការសើ្នសុំអោយយក​សព​មកប្រទេសវីញភា្លមសំរាប់ការបួជា។​ពេលនោះភីនត្រូវបានកា្លយជាអ្នកដំនើរតេមួយ​គត់​សំរាប់ជើងយន្តហោះមួយនេះតែនាងមានអារម្មណ៏ថា​សពព្រះនាង​មិនទាន់​សា្លប់​ហើយកំពុងធើ្វការលងនាងសំរាប់គំនុំមួយចំនួន។

 

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

ជ្រើសមួយទៅថារឿងណាខា្លចជាងគេ?

Advertisements

Read Full Post »