Feeds:
ប្រកាស
មតិ

Archive for ខែធ្នូ, 2008

xmas2007-2_preview

ពីធីបុណ្យគ្រឹស្តស្មគ្រ័(Christmas)​រឺ​បុណ្យណូអែលគឺជាពីធីប្រារព្ធ​​ដ៏ធំជាងគេបំផុត​លើ​សាកលលោក​ដែលត្រូវគោរពនិង​រៀបចំក្នុងប្រទេស​ជាច្រើន។បុណ្យ​គ្រឺស្ត​ស្មគ្រ័​គឺ​ប្រារព្ធនៅ​ថ្ងៃ​ទី​25​ខែ​ធ្នូរៀងរាល់ាឆាំ្នដែល​ជា​ការរំលឹកដល់ថ្ងៃ​កំនើត​ចំពោះ​ព្រះ​យេស៊ូ​ក្នុង​សាសនាកាតូលិក។

ទំនៀមទំលាប់បច្ចុប្បន្ន​សំរាប់ពីធីដ៏ចំណាស់មួយនេះរួមមានការប្រគស់​កាដូ​ការប្រារព្ធ​ក្នុងព្រះវិហារ​និងការរចនាកែចែ្ន​លំអ​ដ៏ពេញ​និយម​ដែល​ក្នុងនោះមាន​ដើម​សាព្ផំង​រឺ​ដើម​ណូអែល​​ពន្លឺ​អំពូល​ជាពិសេសគឺលោកតាសេនតា​ខ្លស(Santa Claus)។

ប្រវត្តិសងេ្ខតរបស់ពីធីបុណ្យគ្រឹស្តស្មគ្រ័៖

wisemenadorationmurillo2អស់ជារយះពេលជាច្រើនសតវត្ស​​ដែល​កវីនិពន្ធរបស់កាតាលិកបាន​ទទួលសា្គល់​ថា​បុណ្យគ្រឹស្តស្មគ្រ័​នេះគឺសំដៅ​ទៅ​លើ​កាល​បរិចេ្ឆទរបស់ខួបកំនើតព្រះយេស៊ូ។​ច្រានចោល​នូវហេតុផល​ទាំងនោះ​​ក្នុង​ដើម​សតវត្សទី18​អ្នកប្រាជ្ង​រូបវិទ្យា​​លោកញ៉ូតុន​បាន​លើកឡើងនូវហេតុផលថា​កាលបរិ​ចេ្ឆទ​របស់​ពីធី​បុណ្យគ្រឹស្តស្មគ្រ័នេះគឺកែតំរូវ​​យោងទៅតាម​អភូតរដូវរងារដែល​មាន​ថ្ងៃ​ខែ​សំដៅទៅ​25​ធ្នួនេះ។រីឯឆាំ្ន1743​​អ្នកកាន់សាសនា​ប្រូតែស្តង់សញ្ជិាត​អាល្លឺម៉ង​មា្នក់បានរាយរៀបថា​​កាល​បរិច្ឆេទ​ពីធីមួយ​នេះ​គឺ​សំដៅទៅបុណ្យ​របស់រ៉ូម៉ាន់​មួយដែល​ចំនែក​អ្នកបួសបារាំងមា្នក់បាន​វិភាគថាកាលបរិចេ្ឆទរបស់​​ពីធីមួយនេះ​គឺ​ជា​ការគណនា​9​ខែបនា្ទប់ពីសញ្ញាប្រាប់មុនក្នុង​រឿងរបស់​ព្រះគ្រឺស្តក្នុងថ្ងៃទី25​មិនា​ដែល​ជា​ការកាលបរិចេ្ឆទនៃការ​ចាប់បដិសទិ្ធរបស់យេស៊ូ។

ប្រវិត្តមួយនេះមានការជាប់ទាក់ទងជាច្រើន​ចំពោះពីធីបុណ្យនានាដូចជា​ពីធីបុណ្យ​រដូវរងារនិងថ្ងៃចូលឆាំ្ន​ថ្មីជាដើម។

ប្រវត្តិរបស់លោកតាសេនតា​ខ្លស(Santa Claus)រឺតាណូអែល៖

santa_claus_arrivesសេនតាខ្លសរឺតាម​តំបន់ខ្លះ​ហៅ​ថា​លោកតានីកូឡាសរឺក​លោកឪពុកណូអែល​គឺ​វីរជន​ដ៍ល្បីល្បាញមា្នក់ក្នុង​រឿង​និទាន​ផងទាំងពួងដែលជា​បុរសចំនាស់​ពុកមាត់ស​និងស្លៀកពាក់ឈុត​ក្រហម​សដ៍គួរអោយ​ស្រលាញ់​សំរាប់​កេ្មងដែល​តែង​តែ​យកអំណោចនិង​កាដូ​ជា​ច្រើនដែលបានបំពេញ​ភារកិច្ចជាកេ្មងល្អរៀងរាល់​ឆាំ្នពិសេស​ថៃ្ង​24​ធ្នូ​និង​6ធ្នូ។រឿង​និទានរបស់គាត់គឺពឺង​ផ្អែកទៅលើ​ជីវិតរបស់​លោកនីសកូឡាស។

ដើមកំនើតរឿងនេះចេញពីជីវប្រវត្តិរបស់​លោកនីសកូឡាសដែល​ជាជនជាតិក្រិក​ក្នុង​សវទី4នៃគស​ដែលជា​អភិជនមាន​សនា្តចចិត្តប្រស់ប្រណី​ដែលនៅថ្ងៃគាត់​បានទទួលពត័មាន​ពីគ្រួសារទីទ៏លក្រមួយ​ដែលត្រូវបង្ខំចិត្តអោយលក់​កូន​ស្រី​ទាំងបី​របស់ខ្លួន។ដោយចិត្តប្រស់ប្រណីដូចព្រះ​លោកនីសកូឡាសបាន​បន្លំខ្លួន​ចួលនៅក្នុង​ផ្ទះ​នោះ​តាមបំពង់ផ្សែង​ហើយ​បោះ​កាក់មាសជាច្រើនចូលទៅក្នុងស្រោមជើងដែល​នៅកែ្បរ​ទីនោះសំរាប់​កេ្មងស្រីទាំងបី។​គាត់ធើ្វបែបនេះរឿយចំពោះអ្នកដែល​បានជួបឧបសគ្គនិងបពា្ហលុះដល់អវសានជីវីតហើយកជាការរកឃើញអាថ័កំបាំង​របស់គាត់និងការរំលឺកគុណបុណ្យស្រ័យដ័មានតំលៃរបស់គាត់មួយនេះ។

នៅមានត…………….

Advertisements

Read Full Post »

អបិយជំនឿងទាក់ទងខោ្មចព្រាយបិសាចរឺករឿងនិទានដែលទាក់ទងនឺងវិញ្ញានព្រលឺងព្រាយ​តែងតែប្រាកដខ្លូនឡើយនៅលើទូទាំងសាកលលោកប៉ុនែ្តរូបរាង​និងជំនឿងតែងតែ​អាស្រ័យ​​លើ​វប្បធម៏ជាតិសាសន៏ក្នុងប្រទេសនិមួយនិមួយ។

រឿងរ៉ាវខោ្មចទាំងអស់លើលោកតែងតែមានលក្ខណខុសគា្ននិងដូចគា្នដែលពឺងផ្អែកទៅ​លើប្រពៃណីនិងទំនៀមទំលាប់របស់ពួកគេ។

ជាក់សែ្តងណាស់ដូចជារឿង​ខោ្មចជពា្ជក់ឈាមរឺកព្រាយត្រាគូឡា(Dracula)របស់អឺរ៉ុប់ដែល​ជារឿងដ៏ល្បីល្បាញនៃបស្ចឹមប្រទេសដែលមានដើមកំនើតនៅ ប្រទេសរ៉ូមានីបើមាន​បញ្ជាក់ទៅប្រាសាទត្រាគូឡាដ៏ចំនាស់មួយដែល​អ្នកស្រាវជ្រាវជឿថា​ទីកំនើត​របស់  រឿបីសាចដ៏ល្បីមួយនេះ។​រឿងនិទានរបស់បិសាច​ត្រាគូឡាអាចរកឃើញនៅ​ទូទាំង ពិភពលោកហើយមានការ​ប្រហាក់ប្រហែល​គា្ននៅនឺងខោ្មចឆៅចិន(僵尸)រឺព្រាយស៊ីពោះវៀនថៃ(ผีปอบ)។ដូចគា្នដែរនឹងខោ្មច​ស្រី​សក់​ខោ្មចវែងបាំងមុខ​រ៉ូបសដែលជារឿងនិទានដ៏ប្រជាប្រិញភាពមួយដែលមិនមាន​ទីកំនើតពិតប្រាកដតែបានទទួលជាសាកលពីប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េទៅនឺងការ​ជឿជាក់ថា​ទីកំនើតរបស់អបិយជំនឿងមូយនេះ។ប្រភេទខោ្មចមួយនេះត្រូវហៅថា​យូរី​((幽霊?) ទៅតាមភាសាជប៉ុន។ការល្បីរនទ្ទញរបស់រឿងមួយនេះត្រូវបានរក​ឃើញដំបូងក្នុងខែ្សភាពយន្ត​អណ្តួងខោ្មចរឺringuហើញកបាន​លេខ​មុខក្នុងភាពយន្ត​ចិន​​​កួរ៉េ​ថៃ​អាមេរិចរូមទាំងខែ្មរយើងជាបន្តបនា្ទប់។​ឥឡូវនេះសូមអ្នកអានទាំងអស់មក​​បងែ្វងអារម្មណ៏មកអបិយជំនឿងទៅលើខោ្មចអាបរឺក្រាស៊ូ(กระสือ)អានតាមថៃដែល​ជារឿងនិទានដ៏ល្បីមួយនៅអាស៊ីពិសេសអាស៊ីអាគេ្នយ៏នេះឯតែម្តង។

krasueបើអ្នកទាំងអស់មើលទៅលើ​រូបភាពនេះនិង​ពឺងផែ្អកទៅរឿង​និទានរបស់វា។ខោ្មចអាបរឺ​កា្រស៊ូ​ជាប្រភេទខោ្មចដែលមាន​លក្ខណ​ជាមនុស្ស​ធម្មតានៅ​ពេល​ថៃ្ងតែនឺងប្រែកា្លយទៅ​ជាអាប​នៅវេលាយប់ដែលនឺង​ដក​ក្បាលចេញពីខ្លួនរួម​ជាមួយ​ពោះវៀនហើរ​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​​ដើររក​ចំនី។អ្នកខ្លះនិយាយថាគេអាច​សំគាល់ថាអ្នកណាជាអាបចំពោះអ្នកណាដែលតែងតែបាំងឆត្រ័រឺកតែងតែ​ពាក់​វ៉េនតា​នៅពេលធើ្វដំនើរនៅពេលថៃ្ង(អាចជាមិត្តភត្រ័អ្នកកថាបាន​​និយាយលេង​ទេ)។

demonicbeauty-2002-01-b

បើនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ខោ្មចអាបវីញគឺគេសំដៅទៅលើសាស៏នាព្រហ្មញ៏សាសនារឺ​កលិទ្ធហិឌូដែលរកឃើញដំបូងនៅឥណា្ឌ។​វាកអាចនិយាយបានថាអាបគឺកើត​ឡើតងដំបូងនៅ​ប្រទេស​ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានសំដៅមកលើការផេ្ទរអរិយធម៏របស់​ឥណា្ឌមកកម្ពុជាដែលជាទីតាំងផ្តល់កំនើតអោយវិញ្ញាណអាបនិងរក្សារឿងនិទានអស់​រយះពេល​ជាយួរ​លុះត្រាក្នុងពាក់កណា្តលឆាំ្ន​1700​ដែលជាយុគងងឺតរបស់ខែ្មរដែល​ជាពេលដែលកម្ពុជាចាញ់ថៃដោយការធើ្វសង្រ្គាក​កមានការនិយាយតគា្នពី​ព្រះនាង​ថារ៉ាវាទី​បុត្រីសេ្តចក្រាញ់ខែ្មរនៅព្រំដែនមា្នក់ដែលបានប្រែកា្លយជាអាបនៅស្រុកថៃ។​រឿងនិទានមួយត្រូវបានដកស្រង់ប្រែជាកុងមួយក្នុងឆំា្ន2002​ឈ្នោះថា​នាងអាប​( ตำนานกระสือ)រឺកហៅថាDemonic Beauty តាមភាសាអង់គេ្លស។ជាក់សែ្តងណាស់​ប្រទេសជាច្រើនជឿជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសនៃអរិយធម៏សាស៏នាហិឌូ​ដ៏​ធំខាំ្លងមួយបនា្ទប់ពីឥណា្។ទោះបីជាពេលនេះ​កម្ពុជាយើងបាន​ទទួលយក​សាស៏នា​ព្រះពុទ្ធកដោយកយើងបានឃើញទៅមានជំនឿងគ្រូទាញ​គ្រូហ្មអាប​ធ្មប់​ដាក់អំពើ​ដែល​ជាប្រពែណីដើមនៅសេសសល់នៅឡើយ។

ចំពោះភាសានិយាយវីញពាក្យអាបគឺការភាសារនិយាយមួយរបស់ជនជាតិ​ខែ្មរ​រីឯ​ក្រាស៊ូ(กระสือ)សំរាប់ថៃ​រួមជាមួយការហៅថាក្រាសូសំរាប់ឡាវនិង​ការនិយាយនានាទៅ​ភាសាប្រទេសដទៃ។​ទាក់ទងនិងមួលហេត្យមួយ​ទៀត​នៃ​ប្រវត្តិ​របស់​អាប​គេនិយាយថាវាគឺចេញមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេ​ស៊ីទេរួចបែកចេញ​ទៅ​ម៉ាលេ​ស្យាបន្ត។

398px-rangda_statueភស្តតាងសំអាងទៅលើ​រូបចំលាក់​របស់​មេ​ធ្មប់​មា្នក់​ឈ្មោះថា​រ៉ុនដា​(rangda)ដែល​តំនាងអោយ​ជាមា្ចស់ក្សត្រីនៃ​លីយក្ស័(leyakពាក្យ​អាប​ហៅតាម​ភាសាឥណ្ឌូនេ​ស៊ី)​រួមជាមួយនឺង​ស្រោមមុខរបស់នាងដែលប្រជាជនក្នុងភូមិ​សា្លប់ប្រាសាទហៅថា​សេនយក្ស័(Shangyang)តែងតែយក​របស់មួយនេះ​ទៅប្រារព្ធពីធីបុណ្យកំចាត់ព្រាយបិសាចនានាក្នុង​​ភូមិ។​គេអាចសងេ្តកឃើញថា​កោះបាលីរបស់រឿង​និនាមួយនេះកជាកោះនៃឥទិ្ធពលរបស់សាសនា​ហិឌូដែរ​រួមជាមួយនិងរឿងរ៉ាវដើមកំនើត​របស់​ខោ្មច​អាបនៅ​ប្រទេសនេះ​ដែលសិត្តនៅ​សវ​ទី​11​នែគស។

វត្តមានរបស់មា្ចស់ក្សត្រីអាបវីញ​កបាន​កើតឡើង​នៅប្រទេសម៉ាលេជាមួយឈោ្មះ​​ភីណាកាលេន​(Hantu Penanggal)​ដែល​ប្រែថាផា្តច់​ខ្លូនរឺកប្តួរខ្លួន។គេនិយាយថាអាបម៉ាលេចាប់ផើ្តមបង្ហាញខ្លួនដំបូងកលើឧបទី្វបម៉ាលេថៃ​( Semenanjung Tanah Melayu)​ដែលជាទីតាំងម្តុំឈូងសមុត្រថៃ។

គ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសទាំងអស់អាបតែងតែធើ្វបែបមនុស្សដោយ​​ស៊ីពោះវៀន​មនុស្សពេលគេដេកលង់​រួមបឺតឈាមកេ្មងពេលតក់ស្លុតខាំ្លងមិន​អាចតដៃ​បាន។​ចំពោះ​អាបខែ្មរនិងថៃ​អាបត្រឺមតែស៊ីសុតកូនង៉េត​និង​របស់មិន​សា្អតទេ​តែសំរាប់​ម៉ាលេ​និង​ឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ថា្នក់បឺតឈាមនិងហែកខាំស៊ីបេះដូងកូនង៉េត​ដោយធេ្មញ​ស្រួច​របស់​​គេ។តែកាលពីមុន​ខ្ងុំបានអានរឿង​បិសាចចួលរូបរបស់​ខែ្មរ​កបាន​និយាយ​ពី​ការ​ស៊ីបេះដូងពោះវៀនរបស់កេ្មងដែរ។ប៉ុនែ្តរួបរាងរបស់អាប​មួយនេះ​គឺមាន​ដៃនិងពាក់​កណា្តលខ្លូន​រួមពោះវៀនវិញដែល​មានលក្ខនដូចនិង​បិសាច​អាប​របស់​ភីលី​ពីន​ហៅ​ថា​​ម៉ានេថនេថកេន​(Manananggal)។

manananggal_of_philippine_mythology_commonsម៉ានេថនេថកេន​គឺជាប្រភេទអាបុមួយ​ដែរ​ទាស់តែ​វា​មានសា្លបដូចសត្វប្រជៀវ​រួមទាំង​បំ​បែក​ខ្លូនពាក់កណា្តលឡើងលើប៉ុនោ្តះតែគឺមាន​ការរកស៊ីពេលយប់​ដូចគា្នតែអាបមួយនេះ​ប្រើតែ​អណា្តល​សំរាប់រកចំណី។តាម​ទំនៀម​ទំលាប់នៃរឿងព្រេងរបស់ភីលីពីន​អាបប្រភេទ​នែះអាចជាស្រីកបាន​ប្រុសកបានហើយ​ការកំចាត់អាបមួយនេះ​មិនដូចគេដទៃ​ដែល​ប្រើ​បនា្ល​និងឈើ​មុតទេតែជាខ្ទឺមស​អំបិល​យកទៅ​ស្រោចលើពាក់កណា្តលខ្លួនចុះក្រោយរបស់វា​ពេល​វាចេញទៅរកចំណីបាត់។ពេល​វា​មកវីញនឺង​មិនអាចចូលខ្លួនបានហើយនឺង​សា្លប់នៅ​ពេលថ្ងៃ​។​វីធី​នេះ​ប្រហែលនឺង​វីធីខែ្មរ​យើង​ដែលត្រឡប់ខ្លូនរបស់អាប​អោយ​វា​ចូលខ្លួន​ខុស។

តែការតដំនរទាយានវីញគឺដួចគា្នដោយ​ប្រើទឺកមាត់ចាក់ចូល​អាហាររឺទឺករឺក​បញ្ចូល​មន្ត​ចូលក្នុងខ្លួន។

ឥឡូវនេះយើងឃើញថា​រឿងរបស់អាបមួយនេះ​ភាគច្រើន​កើតឡើងចំពោះប្រទេស​ដែល​ធា្លប់កាត់សាសនាហិឌួ។​តែចំពោះប្រទេសដែលកាន់សាស៏នាហីនយាន​វីញ​ដូចជា​ចិន​ជប៉ុន​ហេតុអី្វកមាន​វត្តមានរបស់បិសាចប្រភេទនេះក្នុងអបិយជំនឿរបស់​គេ​ដែរ?

vtxtb0x5ol5ជាក់សែ្តងណាស់​កាលពីឆាំ្ន​1977​ខែ្សភាពយន្តខោ្មចដ៏ល្បីល្បាញមួយ​ដែល​បានដាក់បពាំ្ចងនៅឯទីក្រុង​ហុងកុង​​មានចំនងជើងថាWitch Flying Head Devil​រឺ woman flying headដែលមាន​ន័យថា​មេធ្មប់​ក្បាលហោះ​។កុងរឿងនេះមាន​អត្តន័យ​ចំលែកចំពោះ​អបិយជំនឿង​របស់​ចិន​ចំពោះខោ្នចអាបមួយនេះ។

​កុងមួយរឿងនេះគឺនិយាយអំពីនារី​មា្នក់​ដែលទៅកាន់វិហារព្រះពុទ្ធ​សាសនាដែលបែរជាត្រូវពស់របស​់​ធ្មប់មា្នក់ចិករួចក​បែ្រកា្លយជា​វីញ្ញាណ​បិសាចដក​ក្បាល​ពេលរាត្រីរួ​ម​ជាមួយ​ពោះវៀន​ហើរ​រក​អាហារដែល​មាន​ឈាម​និងពោះវៀន​ជាដើម។រឿងនេះ​គឺបែរ​ជា​ចង់​និយាយថាអាបចេញពីព្រះពុទ្ធសាសនា​វិញ។

រួមជាមួយគា្ននោះកមានប្រភេទបិសាទខោ្មចមួយចំនួនដែលមានលក្ខណប្រហាក់ប្រហែល​នឺងព្រាយអាបដ៏ល្បីមួយនេះដែរ។

316px-hokusai_rokurokubi1

រ៉ូគូរ៉ូគូប៊ីរ(ろくろ首 rokuro-kubi)គឺជាប្រភេទខោ្មចមួយ​ដែលមានលក្ខណស្រដៀវ​នឺងអាបដែរដោយវាគឺជាមនុស្សធម្មតានៅឯពេលថៃ្ង​តែបានប្រែកា្លយជាបិសាច​បែបនេះរាត្រី។បិសាចមួយនេះមិនដកកទេតែបែរជាបន្លូតករបស់​កអោយវែង​ហើយ​អាចប្រែមុខទៅជារូបផ្សងតាមតែចិត្តចង់ដូចជាមុខប្រេត​រឺកបិសាចមាត់រហែក(សុទ្ធ​តែជាបិសាចល្បីក្នុងរឿងនិទាណជប៉ុន)​ជាដើម។ពេលខ្លះ​អ្នកដែលកា្លយជាបិសាច​ប្រភេទនេះ​មិនដឺងខ្លូនទេ​ដោយពេលកំពុងដេក​កកចាប់ផើ្តមលូត។​ពេលព្រឺកភា្ងក់​ឡើង​មានអារម្មណ៏ចំលែក។វាប្រៀបដូចជាពេលកា្លយជាបិសាចគេដូចជា​កា្លយជា​មនុស្សទៀត។​បិសាចមួយនេះកដូចអាបត្រង់វាពន្លូតក​រកអាហារដូចជាឈាមរឺ​ស៊ីមនុស្ស​ជាដើម។អ្នកដែលកា្លយជាអាបប្រភេទនេះភាគច្រើនតែងតែធា្លប់ធើ្វបាប​ធើ្វ​កម្មក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនា(​មានលក្ខណស្រដៀននឺងអាបចិនដែរ)។

yumoto_c_nukekubi

ចំនែក​អាបមួយបែបទៀតក្នុងអបិយជំនឿងរបស់ជប៉ុនហៅថា​នូគីគូប៊ី​(抜首)។ដូច​គា្ន​នឺង​ដែរទៅនឺងអាប​បិសាចប្រភេទនេះ​រក​ស៊ីពេលយប់​និងជាមនុស្សពេលថៃ្ងហើយវា​គ្រប់តែដកក្បាលចេញពីខ្លួនដោយមិនយកពោះវៀនអី្វឡើយ។វាសំលាប់មនុស្សដោយសែ្រក​ដើម្បីធើ្វជនរងគ្រោះវាភ័យដល់មិនតដៃបានរួចហោះទៅជិតនិងទីបពា្ជប់នឹងជញ្ជាត់​ឈាមសំលាប់។អាបមួយនេះយើងអាចបំផា្លញបានដោយកំទេចខ្លួនរបស់វា​រឺលាក់​តែ​បានតែពេលក្បាលមិននៅតែប៉ុណ្តោះ។

photo-64908-lមិនត្រឺមតែប៉ុនេះ​រឿងអាបបានបង្ហាញមុខក្នុង​ខែ្សភាពយន្តអស់ជាច្រើនដង​ដែល​រឿង​អាបដំបូងគឺរឿងភីណាកាលេន(Penanggalan)របស់ម៉ាលេស្យា​ដែល​ផលិត​នៅឆាំ្ន​1960ដែលគេជឿថាជាកុងអាបមុ​ន​គេ​។តែកាលពីមុនខែ្មរយើងកមាន​កុង​មួយដែរ​ចំនងជើងថា​កូនអើយ​មា្តយ​អាបដែល​និយាយ​ថាជាកុងផលិតនៅទសវត្សទី60​តែ​អ្នក​ខ្លះថារឿងនេះធើ្វនៅឆាំ្ន​1982ទៅវិញ។និយាយ​រួមកុងមួយនេះជារឿង​ល្បីល្បាញនៅស្រុកខែ្មរមួយ។បនា្ទប់មកទៀត​មានរឿងអាបរបស់ហុងកុង​ដែលខ្ងុំបានបរិយាយ​រួចហើយ​ដែលហៅ​ថា​មេធ្មប់ក្បាលហោះ។បនា្ទប់មក​ខែ្សភាពយន្ត​អាប៏ល្បីមួយ​ប្រចាំឆាំ្ន​1981​របស់ឥណ្ឌូនេ​ស៊ី​ដែលមានចំនងជើងថា​អាថ៏កំបាំងក្នុងបាលី(Mystic in Bali)។

mysticsukdvdរឿងអាបរបស់​ឥណ្ឌូនេ​ស៊ីមូយឡូយ​ត្រង់និយាយពីជនជាតិអាមេរិច​កាំង​ដែល​មាននារីអាមេរិចមួយរូចចុះមក​សិក្សាស្រោវជ្រាវពីអាថ៏កំបាំង​នៃ​អបិយ​ជំនឿងក្នុងតំបន់នៃកោះបាលី​រហូតដល់​បែកឆេ្វងរហូត​កា្លយ​ជាអាប​ដែល​សំលាប់អ្នកស្រុក​យក​ឈាម​កព្រោះតែនាង​​មាន​ការបពា្ជរពីមេធប្ម់មា្នក់។

បើនិយាយពីថៃវិញគឺជាប្រទេសមួយដែល​ល្បីខាងរឿងខោ្មច​រឿងអាបនេះឯដែលក្នុង​ឆាំ្ន​1970ទៅ2000​ប្រទេសថៃបាន​ផលិត​រឿង​អាប​ជាច្រើន​ដែល​ប្រហែលជា​20​30រឿង​ទល់​បច្ចុប្បន្ន​ដែល​រឿង​ល្បីជាងគេ​មាន​រឿង​នាង​អាបក្នុង​ឆាំ្ន​2002​និងរឿង​សង្សារខ្ងុំអាប(រឺក​បុណ្យ​សង្សារអាប​ Krasue Valentine)នៅឆាំ្ន​2006។សំរាប់ខែ្មរយើងវិញបើនិយាយពី​2003​មកបានជាង​ប្រាំហើយ​ដូចជា​អាប​​ភ្លើងឆេះអាប​អមត​សេ្នហ៏​ចៅពស់កេងកង​និង​ទាយានអាប​ហើយ​ពេលនេះ​កំពុងថតរឿង​អាបកាលីប​2009ផង។

សរុបមកប្រពៃណីអាបគឺយើងអាចឃើញច្រើនណាស់ក្នុងទី្វបអាស៊ីដែលយើងមិន អាចបរិយាយ​បានប្រទេសណាមានអាបមុនគេ​កព្រោះតែការល្បីល្បាញរបស់អបិយ​ជំនឿងអរូបីមួយនេះឯ។តើអ្នកទាំងអស់គា្នធា្លប់ឃើញអាបទេ?សំរាប់ខ្ងុំអត់ទេ។​ហើយតើអ្នកជឿថាមានអាបទេ?សំរាប់ខ្ងុំមិនដឺងទេ។​សំរាប់សំនួរ​ចុងបពា្ចប់មួយ​នេះ​គឺខ្ងុំ​មាន​ចំងល់ខាំ្លងមែនទែនចំពោះអត្តន័យនៃពាក្យអាបមួយនេះបើអ្នកណាចេះ​និង​យល់​សូមប្រាប់ផង​តើពាក្យថាអាបបកប្រែថាដូចមេ្តច?

ឯកសារយោង៖

http://en.wikipedia.org/wiki/Krasue

http://en.wikipedia.org/wiki/Manananggal

http://en.wikipedia.org/wiki/Penanggalan

http://en.wikipedia.org/wiki/Rokurokubi

http://en.wikipedia.org/wiki/Nukekubi

http://en.wikipedia.org/wiki/Leyak

http://en.wikipedia.org/wiki/Rangda

http://www.fright.com/edge/witch.html

http://www.balivision.com/Article_Resources/Barong&Rangda.asp

http://www.asiafinest.com/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=30&t=168980

Read Full Post »

អ្នកប្រាកដជាធា្លប់សា្គល់រសជាតិនៃការរន្ធត់និងភិតភ៏យរួចមកហើយជាមួយខែ្សភាពយន្ត​ខោ្មចដ៏រន្ធត់របស់ថៃ​ដូច​ជារឿងខោ្មចជិះក​(Shutter)រឺក​គំនុំសេ្នហ៏បំផា្លញជីវីត​ភីនផ្លយ (Alone)ជាដើមដែលជារឿងខោ្មចដែលទទួលបានគាំទ្រជាខំា្លងនៅស្រុក​ថៃ​និង​ស្រុកខែ្មរព្រោះតែរឿងទាំងនេះសុទ្ធតែបានដាក់បពំា្ចងនៅរោង​ភាពយន្តលុចហើ​យបានល្បីដល់ហូលីវូដព្រោះថារឿងខោ្មចជិះករបស់ថៃបាន​ត្រូវហូលីវូដ​ថតឡើត​វិញ​ជាមួយការទិញយកជាង1លានដុលា្លរ​ហើយរឿង​គំនុំសេ្នហ៏បំផា្លញជីវីត​ភីនផ្លយ (Alone)កំពុងសិត្តនៅក្នុងគំរោង។​រឿងទាំងពីរនេះគឺបានផលិត​ឡើង​ដោយ​ផលិត​កម្មGMM Grammy​ដែលពីមុនជា​ផលិត​កម្មចំរៀងដ៏ល្បី​របស់ថៃ។​នៅ​ឆំា្ន​2008​ផលិត​កម្ម​មួយនេះបានពាំនាំទស្សនិកជននួវរឿង​ដែលអាចធើ្វអោយ​អ្នកដែល​ចូលចិត្តរឿងខោ្មច​បងែ្វង​អាម្មណ៏​សារជាថ្មីចំពោះវិស័យខែ្សភាពយន្ត។​នេះគឺរឿង៖​សម្រែកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន

poster11

poster2

តើអ្នកធា្លប់ត្រូវបានបំភ័យរហូតដល់សា្លប់ដែរឫទេ?

រឿងសមែ្រកព្រលឺងចុងសក់​ទាំងបួននេះមានឈ្មោះជាភាសារថៃថាสี่แพร่งរឺកsee Prang​ដែលមានន័យជាភាសាអង់គេ្លសថា4 Biaដែលសំដៅលើពាក្យ Phobia​ប្រែ​ថា​ការខា្លចដោយមិនដឹងអី្វ។

កុងមួយនេះគឺទទួលបានការគាំទ្រជាខាំ្លងនៅឯប្រទេសថៃដែលក្នុង​សបា្តហ៏បើក​ឆា​ក​រកចំនួលបានជិត1លានដុលា្លរ​ដែលប្រាក់សរុបគឺទទួលបាន​ជាង2លាន​ដុលា្លរ​ដែល​​កា្លយជារឿងថៃដែលរកចំនូលបានច្រើនបំផុតលេខ2​ក្នុងឆំា្ន​2008នេះហើយ​ឥឡូវ​នេះ​រឿងនេះកំពយងគ្រោងមក​បពាំ្ចងនៅស្រុកខែ្មរឯរោងកុង​លុចទៀតហើយ។

ចំពោះចំនងជើងដែលខ្ងូំដាក់អោយថាសំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួនគឺសំ​ដៅទៅ​លើសាច់រឿងរបស់រឿងនេះ​ដែលបានបែកចែកជា​បួន​រឿងខ្លីខុសគា្ន​ទាំងអត្តន័យ​ការភ័យ​ខា្លច​តួអង្គ​និងអ្នកដឹកនាំរឿងទៀតផង។​រឿង​ទាំងអស់​ភាគច្រើន​គឺនិ​យាយ​​ពី​ចិត្តសាស្រ្ត​និងការភ័យខា្លចរបស់មនុស្ស។

Trailerជាមួយ Eng-Sub

រឿងទីមួយនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

1សុភមង្គល​រឺភាពឯកោរ(The Loneliness, Happiness)

poster3

​​​ភាពភ៏យខា្លចនៃភាពឯកោរ

រឿងនេះគឺជារឿងដំបួងបំផុតតែរឿងនេះជារឿងចំលែកកព្រោះតែសាច់រឿង​ទាំង​មួយ​គា្មនការសន្ទនា​តែយកកាយវិការ​និងរូបភាពរួមទាំងអត្តន័យជាយោង។

09

សាច់រឿង៖នារីវ័យកេ្មងមា្នក់បានជាប់នៅក្នុងអាគារសា្នក់នៅរបស់នាងកហេតុតែនាង​ទទួលការបាក់ជើងមា្ខងដែលត្រួវអោយនាងសំរាករយះពេល3​ខែ។ដោយភាព​ឯកោរ​​បាត់បង់សេ្នហានិងគា្មនការងារធើ្វនាងបានត្រឹមតែស្រូបយកខ្យល់អាកាសតាមប​ង្អូច​និងយកការនិយាយ​និងផើ្ងសារតាមទូរសព្ទ័ជាមិត្ត។ពេលមួយនាងបានចាប់ផើ្តម​ទទួល​សារពីមនុស្សចំលែកមា្នក់ដែលមើលទៅទំនងជារាក់ទាក់​និង​គា្ននអី្វដែល​មិន​សាងសមឡើយប៉នែ្តការសប្បាយរបស់នាងនិងមនុស្សមា្នក់នោះបែ្រជាចំលែក​បនា្ទប់ពី​នាងបានផើ្ងជារួបថតរបស់នាងទៅគេ​ហើយ​អី្វកចាប់ផើ្តមប្រែជាព្រឺព្រួយ។

ប្រយ័ត្នមើលវគ្គនេះហើយ​សួមកុំលេងsmsជាមួយជនអាថ៏កំបាំងណា។​សូមបើកសំលេង​ផង។

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

រឿងទីពីរនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

 

2មន្តសំលាប់មនុស្ស​(The Deadly Charm, Tit or Tat)

poster6

ភាពភិតភ័យនៃការផា្ទល់តបគា្ន

រឿងមួយនេះជារឿងដែលទាក់ទងនឺងបពា្ហសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀន​​ចួលចិត្ត​វាយ​តប់គា្ននិងគេចសាលា។តែរឿងនេះមានឈាមច្រើនណាស់ហើយកាត់តកច្រើន​ដែរ។

21

សាច់រឿង៖ចូរអ្នកស្រមោលស្រមៃនៃរបៀបរបស់ចរិតកេ្មងដែលចូលចិត្តជេរឪពុក​មា្តយ​របស់មិត្តខ្លួនដោយសរសេរលើតុហើយនិងគិតថាអ្នកដែលខឺងនឺងយើងបាន​ដាក់​បណា្តសាពួកយើងដោយមន្តសំលាប់មនុស្ស។ពេលនេះបណា្តសារបាន​កើតឡើងដោយបែ្រកា្លយទៅជាតុមួយនិងពេលវេលានៃឈាមត្រូវបានមកដល់សំ​រាប់សំលាប់អ្នកណាដែលប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាងទាំងនោះ។

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

 

រឿងទីបីរនៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

3នៅកណា្តលគេ(In The Middle)

 

poster4

ភាពភិតភ័យនៃការព្រឺរោម

រឿងមួយនេះគឺទាក់ទងនឺងការធើ្វដំនើរតាមព្រៃរបស់ក្រុមយុវវ័យមួយ។​មួយ​រឿងមួយ​មានលក្ខណឡប់បន្តិចហើយកំបែ្លងស្តួតតែកខ្លាចដែរ។

25

សាច់រឿង៖នៅក្នុងទីដាច់ស្រយោលសំរាប់បោះជំរុំមួយក្នុងព្រៃភ្នំដ័ស្រស់សា្អតមួយ​យុវវ័យបួននាក់បាននាំនិទានរឿងខោ្មចសំរាប់កំសាន្តចិត្តតែពេលមួយ​ពួកគេបែរជាភ័៦ខា្លចនឺងរឿងនិទានឬបស់ខ្លួនឯងហើយបានវ៉ៃគា្នដើម្បីដណ្តើមទីកនែ្លងនៃតង់ដែល​ពួកគេគិតថាជាទីសុវត្តិភាពជាងគេក្នុងការដេកចុះអ្នកវិញ?

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖ 

 

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​

វគ្គ4​ចប់

 

 

រឿងទីបួននៃ​សំមែ្រកព្រលឹងចុងសក់ទាំងបួន​(4Bia:See Prang)

4សេចក្តីរន្ធត់ចុងក្រោយរឺជើងយន្តហោះចុងក្រោយ(The Last Fright, The last Flight)

poster5

ភាពភិតភ័យនៃក្តីសា្លប់

រឿងវគ្គមួយនេះ​ខ្ងុំចាត់ទុកជារឿងខា្លចជាងគេហើយជារឿងដែលល្អសំរាប់​ទស្សនិក​ជនបរទេស​ដួចជាពួកយើងដោយរឿងមានលក្ខណអន្តរជាតិហើយមានភាសា​អង់គ្លែសទៀតផង។

18

សាច់រឿង៖អូទីសភីនបានធើ្វដំនើរទៅបរទេសដោយយន្តហោះពិសេសសំរាប់ព្រះនាង​នៃប្រទេសគីកាសសីថែន(Khurkistan)។​តើអី្វដែលបានបែ្រកា្លយយន្តហោះ​ធម្មតាមួយទៅអី្វដែលរន្ធត់នៅពេលដែលព្រះនាងបានទទួលការទាស់អាហារដែលបាន​បរិភោគទទួលដល់សា្លប់។ពេលនោះ​ក្រុមរាជវាំងបានធើ្វការសើ្នសុំអោយយក​សព​មកប្រទេសវីញភា្លមសំរាប់ការបួជា។​ពេលនោះភីនត្រូវបានកា្លយជាអ្នកដំនើរតេមួយ​គត់​សំរាប់ជើងយន្តហោះមួយនេះតែនាងមានអារម្មណ៏ថា​សពព្រះនាង​មិនទាន់​សា្លប់​ហើយកំពុងធើ្វការលងនាងសំរាប់គំនុំមួយចំនួន។

 

មើលរឿងជាមួយEng-Sub៖

វគ្គ1

វគ្គ​2

វគ្គ3​ចប់

ជ្រើសមួយទៅថារឿងណាខា្លចជាងគេ?

Read Full Post »

51av0rtzwdl

រឿង​កុមារី​មុនធីលដា​(Matilda)នេះជាសៀវភៅប្រលោមលោកដ៏ល្បី​សំរាប់​កុមារ​​មួយ​ដែលនិពន្ធដោយលោករ៉ូល​ដីាល់​(Roald Dahl)ដែលជាអ្នកនិពន្ធស​ញ្ជិត​អង់គេ្លស​ដ៏ល្បីល្បាញ​មា្នក់លើពិភពលោកដែលបានទទួលជោគជ័យក្នុងសា្នដៃ​និពន្ធ​ប្រលោមលោកសំរាប់កុមារជាច្រើនដួចជា​រឿងធប្ម់​(The Witches)រឿងច្ជននិងថំា្នអាគម(George and Mavellous Medecines)  ពិសេសរឿង​ឆាលីនិងរោងចក្រសូកូឡា (Charlie and Chocolate Factory)រួមទាំងរឿង​ចែននិងផ្លែប៉ែសយក្ស (James and Gaint Peach)។

51azde0ui2bl5153m1uaoll

រឿងនេះបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆាំ្ន1988នៅប្រទេសអង់គេ្លសនិងសហដ្ឋអាមេរិច​ដែល​​បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខំា្លងពិសេសគឺកុមារនេះតែម្តង។​រឿងនេះកបានបោះ​ពុម្ពនិងបកប្រែទៅជាភាសារនានាជាច្រើន​តែជាអកុសសសៀវភៅមួយនេះ​មិនទាន់​បាន​បែ្រកា្លយជាភាសាខែ្មរនៅឡើយទេ​ប៉ុនែ្តកមានការរងចាំនៃកុមារខែ្មរនិងយុវវ័យជា​ច្រើនរង់ចាំការចេញផ្សាយរបស់រឿងមួយនេះជាភាសារខែ្មរ។

ទោះជាយ៉ាងណាកដោយសំរាប់អ្នកដែលសេ្នហាការអានសៀវភៅអាចរកទិញរឿង​នេះ​បានក្នុងភាសាអង់គេ្លសនៅ​ឯបណាគារ​ Mounment Bookបានក្នុងតំលៃមិនតិច​ជា​ង10​ដុល្លារព្រោះកនែ្លងនេះជាសៀវភៅ​បែប originalដែលអាចឃើញតែមួយ​កនែ្លង​ប៉ុណ្តោះ។​ប្រាដកណាស់សៀវភៅនេះ​គឺខ្ងុំមិនបានទិញទេ​តែជាកាដូរបស់ម៉ាក់​អ៊ុំខ្ងុំមកពីកាណាដាអោយខ្ងុំ។

ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គា្នសុំមកសិក្សាពីសាច់រឿងនៃដំនើរជីវីតរបស់កុមារីមុនធីលដា​៖​រឿងមុនធីលដានេះគីសឹងតែជាប្រភេទរឿងតែមួយនឺងរឿងសំរាប់កុមារដែល​និយាយ​ពីការស្រមោលស្រមៃ​ប៉ុនែ្តរឿង​នេះ​គឺដកស្រង់​ចេញពីការប​រិយាកាស​សិក្សា​របស់​កេ្នង​នៅឯសាលារៀនរបស់ពួកគេ​និងបពា្ហគ្រួសារដែលមិនគិតពីរឿងរបស់កូន​របស់​ពួកគេ។

រឿងកុមារីមុនធីលដានេះនិយាយអំពី៖មុនធីលដាគឺជាកេ្មងស្រីមា្នក់ដែលមាន​ប្រាជា្ងឈា្លសវៃខាំ្លងពីកំនើតគឺក្នុអាយុ3ឆាំ្ន​នាងអាចចេះអានកាសែតយ៉ាងសា្ទត់​ជំនាញហើយក្នុងអាយុ4ទៅ5ឆាំ្ន​នាងបានដើរទៅបណា្ណល័យរួមការអានសៀវភៅ​​ដែល​មានវយ្យាករណ៏​កំរិតខ្ពស់អស់ជាច្រើនក្បាល។សមត្តភាពបែបនេះគឺមិនមែន​កេ្មង​ណាអាចធើ្វបានទេ។​ការឈ្លាសវៃបែបនេះតែងតែធើ្វអោយមាតបិតាគ្រប់​រូប​ពេញ​ចិត្ត​តែ​សំរាប់ឪពុកមា្តយ​មុនធីលដាវីញបែរជាយល់ថាមុនធីលដា​ជាកេ្មងមិន​បានការ​អានសៀវភៅ​អត់ប្រយោជន៏​និងចេះរឿងមនុស្ស​ចាស់ច្រើន​កព្រោះតែពួកគេ​ជាមនុស្ស​អត់បាន​ការដែរ​គឺថា​ឪពុកនាងជាអ្នកលក់ឡានជជុះ​ហើយមា្តយនាងតែងតែ​ដើរលងលែ្បងbingoជារៀងរាល់ថៃ្ង។​ប៉ុនែ្តអ្នកគ្រួរបស់នាង​​កញ្ញា​ហេនី(Honey)បានយល់​ពីសមត្តភាពនេះគឺថាមុនធិលដាអាចរៀបនិងគុណចែកលេខ​យ៉ាងល្អ​ដែល​អាចប្រដូចនឺងអ្នករៀនថា្នក់លើនាង។ព្រមជាមួយគា្ននោះកមាននាយិកាឃោឃៅមា្នក់ដែល​តែងតែធើ្វបែបសិស្ស​គា្មនហេតុផល​និងប្រើកំលាំងបាយទៅសិស្សដោយគ្រាន់តែបពា្ហ​តិចតូចតែប៉ុណ្តោះហើយនាងកបានចង់ធើ្វបាបមុនធីលដាដែរ​តែពេលនោះមុន​ធីលដា​បានដឹងខ្លូ​នថានាងមានកំលាំង​ពិសេសមួយដោយចៃដន្យដែល​មានបញ្ជា​រអី្វ​ដោអី្វអោយធើ្វ​ចលនាដោយមិនបានកាន់រឺប៉ះឡើយ។ពេលនោះរួមគា្ននឺងអាថ៏កំបាំង​របស​កញ្ញាហេនីនិងនាយិកាឃោឃៅ​មុនធីលដាបានបងើ្តកគំរោងដើមី្បធើ្វបាប​នាយិកា​នោះជាមួយកំលាំងពិសេសរបស់នាងក្នុងបំនងជូយរកយុត្តិធម៏ដល់​អ្នកគ្រួរបស់គេនិង​សិស្សទាំងឡាយដែលនាយិកា​នោះបានធើ្វបាប។

Read Full Post »

2982881505_e7919be3c622982881639_728e7079694

បនា្ទប់ពីបានទទួលជោគជ័យនិងការគាំទ្រពីអ្នកដែល​ចួលចិត្ត​អានសៀវភៅ​ចំពោះ​រឿង​ព្រះ​អង្គមា្ចស់តួច​និង​រឿងដំនើរផ្សងព្រេងរបស់ពីណូគឺយ៉ូរួចមក​​        អង្គការសីប៉ា​ដែលជាអង្គការ​សំរាប់ទ្រទ្រង់ចំណោះ​ដឺងសំរាប់​កុមារ​បានពាំនាំ​រឿង​និទាន​ថ្មីមួយ​ជាភាសារខែ្មរសំរាប់ប្អួនកុមារ​និង​យុវជនទាំងឡាយដែលចូលចិត្តអាន​សៀវភៅ។​នោះគឺរឿងពីពីស្រោមជើងវែង។​

ដោយបានទទួលការឧបត្តម្ហពីវិទ្យាសា្ថនស៊ុយអែត​​អង្គការសីបានសំរេចចិត្តបកបែ្រ​​និងបោះពុម្ពសៀវភៅពីពីស្រោមជើងវែងនេះជាភាសារខែ្មរដើម្បីអោយលុមារកម្ពុជា​បានចូលរួមសប្បាយនិងអានដំនើរផ្សងពេ្រងរបស់ពីពីដែលបានធើ្វអោយកុមារទូទាំង​ពិភពលោករំភើរចិត្តជាខាំ្លង។​

រឿងពីពីស្រោមជើងវែងនេះគឺជាបកបែ្រចេញពីសឿវភៅរឿង​ពីពី​លីនស្រ្តឹន(Pippi Långstrump)​របស់ប្រទេសស៊ុយអែត​ដែលជាប្រលោមលោកសំរាប់​កុមារដ៏ល្បី​ទួទាំងសាកលលោកហើយបានបកប្រែជាច្រើនភាសារួចមកហើយ។រឿងនេះនិពន្ធដោយអ្នក​ស្រី​អាស្រឹ្ទន​លីនហ្រេ្គន​និង​បោះ​ពុម្ពផ្សាយនៅឆំា្ន1945។

អ្នក​ស្រី​អាស្រឹ្ទន​លីនហ្រេ្គននពិន្ធរឿងនេះដំបួងក្នុងបំនងជាកាដួសំរាប់ថៃ្ងខួបកំនើត​របស់កូនស្រីគាត់ដែលក្រោយមកគាត់បានយកវាទៅបោះពុម្ពផ្សាយហើយទទួលការជោគ​ជ័យជាខំា្លងព្រមជាមួយនឹងពានរង្វាន់ជាច្រើនដែលធ្វើអោយរឿងនេះចាត់ទុក​ជារឿង​មួយដ៏គួរអោយស្រលាញ់ជាងគេលើពិភពលោក។មិនតែប៉ុណ្តោះអ្នកស្រីបានសរសេរ​ដំនើរផ្សងព្រេង​របស់ពពី2​វគ្គទៀតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំបនា្ទប់ព្រមជា​មួយវគ្គបនែមមួយទៀតនៃវគ្គទាំង6ដែលចេញផ្សាយនៅឆាំ្ន1969ទៅឆាំ្ន1975។សៀវភៅ2វគ្គចុងបញ្ចប់បានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ​1979​និង2000។

384px-pippi_longstocking_book_cover

ក្នុងឆាំ្ន1949​រឿងនេះត្រួវបានកែប្រែទៅជាកុងដោយដកស្រង់លើវគ្គ3​ដំបូង​ហើយនៅឆ្នំា1969ត្រួវបញេ្ចញមុខ​​ជាថ្មីក្នុងពិភពវីដេអូតែជារឿងភាគសំរាប់ទូរទស្សន៏​ដែលនិយាយពិវគ្គទាំង6នៃដំនើរផ្សងព្រេងរបស់ពីពី។

រឿងពីពីស្រោមជើងវែងនេះ​គឺនិយាយ​ពីកេ្មងស្រីចំលែកមា្នក់ឈ្នោះជា​ពីពី​ដែលរស់​នៅតែមា្នក់ឯងនិងសត្វសា្វដែលចាត់ទុកជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អសំរាប់នាងប្រមទាំងសត្វសេះមួយ​ក្បាលក្នុងផ្ទះ​​ភ្នំច្រលំដ៏ធំ។​ពីពី​ជាកេ្មងស្រីមានកំលាំង​ខ្លាំងមា្នក់​​​  នាង​មិន​ដែល​រៀន​និង​មិន​ធា្លប់​ទៅ​សាលា​​ទេ​   ​​នាងគា្មនឪពុកមា្តយទេ  ដួចេ្នះ​នាងចង់ធើ្វអី្វក៏បានតាមចិត្ត​ដូចជា​កាលណានាងចង់ញុំនាងញុំ​​កាលណានាងចង់គេង​នាងគេង​គឺមានន័យថា​នាង​មិនសិត្ដ​ក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់នរណាមា្នក់​និងបញ្ជារ​​អោយ​នាង​ធើ្វអី្វ​ដែល​នាង​មិនចង់​ធើ្វ។

តែនាងជាកេ្មងស្រីដែលមានសនា្តចចិត្តនិងមានបេះដូងមាសជាមួយមនុស្សគ្រប់រូប​ពិសេសអ្នកជិតខាងរបស់នាង៖ថមនិងអានីកាដែលពួកគេទាំងបីបានធើ្វដំនើរផ្សងព្រេង​រួមតាំងការរកលេងលែ្បងចំលែកជាមួយ​នឺង​ការ​​ស្រមោល​​ស្រម៉ៃ​ជាច្រើន​កនែ្លង​ទាំងជិត​ទាំងឆា្ងយ​ដែលបាន​ផ្តល់អោយ​ពួកគេនួវចំនេះដឹង​ការសប្បាយ​រីករាយ​​និង​​បទពិសោធន៏។

2982881615_ff894e500e

តួអង្គពីពិ​មិនមែនជាកេ្មងដែលពួកយើងត្រូវតែយកតំរាប់តាមនោះទេ​កដួច​ជាអត្តចរិតរបស់កេ្មងដែលច្រលេសបិសនតែរវៀវរវៃតែនាងជាកេ្មង​ស្រីដែលយើងត្រូវចេះវិភាគនិងយល់ដឺងពីពិភពរបស់កុមារដែល​យើងត្រូវចេះ​អប់រំ​ពួកគេដោយការពន្យល់និងការនូនា្មនដោយសំដីទន់ភ្លន់ជាជាងប្រើហិង្សាហើយ​ថែមទាំងអោយចេះយល់ទទួលសា្គល់ពីបំនង​និងមូលហេតុរបស់ពួកកេ្មងពេល​ចង់បាន​រឺធើ្វអី្វមួយ។ពិសេសការស្រមោលស្រម៉ៃរបស់កេ្មងដែលមនុស្សចាស់​មិនអាចយល់និងសា្គល់។

ប្រាដកណាស់​អ្នកបាន​ប្រឌិតរឿងនេះ​និងបានបោះពុម្ពជាសៀវភៅ​ឡើងសំរាប់​អោយ​កុមារ​អានដើម្បី​ធើ្វអោយពួកគេសប្បាយ​និងស្រមៃ​អោយឆា្ងយ​​ឆ្ងាយ​ពីច្បាប់​ទមា្លប់​ដែលមនុស្សចាស់បានដាក់គំលាបលើពួកគេ។ការនិពន្ធរបស់គាត់គឺពរពេញដោយការ​ស្រមោល​ស្រមៃលាយល្បំនិងការកំសាន្តជាមួយនិងសាច់រឿង​ហើយកជា​ការនិពន្ធ​ក្នុងសម័យ​នោះដែលគា្មនពាក្បអប់រំបង្កប់​ក្នុងសាច់រឿងឡើយកព្រោះតែសៀវភៅ​នេះមិន​មែនជាមេរៀនតែជា​រឿងនិទានដល្អសំរាប់កុមារ។

សរុបមករឿងពីពីស្រោមជើងវែងរឿងដ៏ល្អមួយសំរាប់កុមារដែលពួកគេគួរតែអានសៀវ​ភៅ​​បែបនេះសំរាប់​​ការយល់ដឺ​ងរបស់ពួកគេ​ទោះបីដឹងច្បាស់​ថាវាមិនមែនជាជីវីត​ប្រចាំ​​ថៃ្ងកដោយ​។​មិនមែនតែកុមារទេដែលចួលចិត្តអាន​នោះ​សូមបី​តែមនុស្ស​ចាស់​និងយុវវ័យកទទួលសា្គល់អត្តន័យនិងតំលៃរបស់រឿង​ពិសេសគឺជំពូលឪពុកមា្តយ។

អត្តន័យនិងសាច់រឿងរបស់សៀវភៅមួយក្បាលនេះគឺផ្តល់ហេតុផលដសំខាន់មួយ​ចំពោះពិភពពិតរបស់កុមារដែលជាពិភពបរិសុទ្ធឥតលក្ខពុតដែលពួកយើងជាយុវវ័យ​ត្រួងចេះថែរក្សាពិភពមួយនេះអោយគង់វង្សពិសេសសំរាប់កេ្មងជំនាន់ក្រោយនៅពេល​​ដែល​ពួកគេ​អាចថែរក្សានិ​ងបង្រៀនកែប្រែច​រិតលក្ខណ​របស់ពួកគេ​អោយល្អសា្អត​ពេលធំ​ឡើយ​​ដូច​ជាតួអង្គពីពីដែលចូលចិត្តនិយាយកុហកដោយ​ការគ្មានការអប់រំពី​ឪពុកមា្តយតែចិត្តនាងពពេញដោយការតស៊ូនិងចិត្តល្អព្រោះការបង្រៀនពីទាហានលើកាប៉ាលរួមផ្សំ​នឺងវិជា្ជធើ្វម្ហួបយ៉ាងឆា្ងញ់ដោយចុងភៅលើកាប៉ាល។

ដូចេ្នះខ្ងុំសួមពាំនាំសៀវភៅមួយក្បាលដល់ដៃអ្នកទាំងអស់គា្នមិនថាចាស់រឺកេ្មងដែលអ្នក​អាចរកទិញបានគ្រាន់កនែ្លង​ក្នុងបំនងអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះយល់ពីចិត្តគំនិតនិង​ការ​ស្រមោលល​ស្រម៉ៃរបសកេ្មងពិសេសនៅខែ្មរយើងដែលឪពុកម្តាយខ្លះតែងតែវាយ​កូនដោយមិនយល់ពិអារម្មណ៏របស់ពួកគេនិងបង្ខំអោយពួកគេធើ្វអី្វដែលគេមិនចង់​ធើ្វ។ទោះបីជាយុទ្ធសាស្រ្តនេះអាចនាំអោយពួកគេទៅជាកេ្មងទំរើសកយើងអាចប្រើវីធី​ផ្សោងជាងការវាយតប់។

Read Full Post »

កាលពីសម័យសមេ្តចតាសីហនុ​​ពេលនោះកម្ពុជាបានរៀងចំការប្រកួតបវរកញ្ញាដើមី្ប​ទៅតាមការជឿនលឿនរបស់​ប្រទេសជិតខាង​តែបានបាត់បង់ទៅវិញក្នុងរបបលន់ណុល។

ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងឆ្នាំ​1993​ប្រទេសកម្ពុជា​បានធើ្វការប្រលងបវរកញ្ញាម្តងទៀត​ដែល​ជ័យលីភីបានទៅលើ​អ្នកស្រី​ហាក់​ស្រីមុំ​​​​​និង​ប្រារព្ធឡើងម្តងទៀតនៅឆ្នាំ​1996​ដែលមដុបាន​ទៅលើ​កញ្ញា​​ម៉ែន​សុផាណែត​(?)។​ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រ​​​ដូចេ្នះ​ការប្រកួត​តែងតែ​ធើ្វយ៉ាងតិចបី​ឆ្នាំ​ទៅបួន​ឆ្នាំ​ម្តង​ក្នុងឆ្នាំ​2000​​ការប្រកូតត្រូវបានរាំងស្ទះ​ដោយគ្រោះទឺកជំនន់​ដោយគំរោង​ត្រួវ​លើកទៅឆ្នាំ​2001។

នៅឆ្នាំ​2001​ការប្រកូតត្រូវបានរងចាំ​ជាច្រើនខែ​រហូត​ដល់លែងមានការប្រកួតទៀតរហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

ប៉ុនែ្ត​ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆំា្ន​ក្រោយមកនេះការមានការប្រលងប្រណាំងដទៃ​ដែលទាក់ទងទៅនឺងរូបសម្បត្តិ​និងសម្តភាពដូចជា​កម្មវីធី​ Freshie Boys Freshie Girl​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ប្រព័ន្ធទូរសព្ទ័ចល័ត​ Camsin​011ដែលបានបងើ្តកឡើងជិត​6​ឆំា្ន។មិនតែប៉ិណ្ណោះ​​ក៏ការឧបត្តម៏របស់ប្រទេសថៃនូវការរៀបចំកម្មវីធី។

រួមជាមួយគ្នា​​កមានការប្រកួតប្រជែងមួយទៀតដែលកសាងឡើងដោយប៉ុស្តិទូរទូស្សន៏​ CTN​នៅឆ្នាំ​2005​ហៅថា​ស្រីស្រស់​ប្រុសស្អាតដែលតំនែងទាំងពីរបានទៅលើ​កស្រីស្រស់​អ៊ុង​វល័កទេពី​មកពីព្រំដែលខ្មែរ​ថៃ​ខេត្តបនា្ទយមានជ័យ​និងកំលោះ​យ៉ែម​ម៉ាឡា​មកពីខេត្តសៀមរាប។

image84bq

ទោះជាយ៉ាងណាកគ្មានបេក្ខនារីណាម្នាក់ក្នុងកម្មពីធីទាំងពីរបានចូលទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ​ដែរ​ដូចជាបវរកញ្ញា​ពិភពលោក​រឺកចក្រវទ្បដែរ។ល។មូលហេតុដោយសារបពា្ហចំនេះដឺង​និងកំពស់​ពិសេស​គឺថវិកា។

ច្រានចេញនួវបពា្ហទាំងនោះ។​អ្នកស្រីសារពណ៌​នាយិកា​សាកលវិទ្យាល័យសារពណ៌​បានបញ្ចូនសិស្សរបស់ជាច្រើនទៅក្នុង​ការប្រកួតអន្តរជាតិក្នុងបំនងបង្ហាញសមត្តភាពកូនខែ្មរលើឆាកអន្តរជាតិ។ជាក់សែ្តងណាស់​កញ្ញា​អិនុ​សុលីដា​​​បានបង្ហាញ​ខ្លួនក្នុងការប្រលងបវរកញ្ញា​ទេសចរណ៌អន្តរជាត់នៅប្រទេសម៉ាលេស្យាដែលកញ្ញាបានត្រលប់មកវិញនួវចំណាត់លេខ​5​ក្នុង​ជុំផ្តាច់និងលេខ2សំរាប់សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីល្អជាងគេ។

មិនតែប៉ុណ្តោះកាលពីឆ្នាំ20065​កញ្ញា​ស៊ុន​ស្រីមុំដែលមានកំពស់​173​cm​បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រលងបវរកញ្ញា​ទេសចរណ៌អន្តរជាតដែលតែបានធ្លាក់។​ទោះជាយ៉ាងណា​ដោយសាររូបសម្បត្តិសមរម្យ​រួមជាមួយកំពស់លក្ខណអន្តរជាត​ហើយនិងចំនេះជ្រៅជ្រះ​។គ្រូកីឡានៅសាលាយុគន្ធ​និងជា​តារាបង្ហាញម៉ូត​​កញ្ញា​ស៊ុន​ស្រីមុំ​បានបង្ហាញខ្លួនម្តងទៀតក្នុងជាបេក្ខនារីតំណាង​អោយប្រទេសកម្ពុជា​ចួលរួមការប្រលងបវរកញ្ញា​​ពិភពលោកយ៉ាងពេញលេញ​ហើយកជា​នារីខែ្មរទីមួយក្នុងការប្រកួតនេះ​ជាហេតុធើ្វអោយពត៌មាននំាគ្នាយកដំនឹងពីកញ្ញា។

ទោះជាកញ្ញាមកវិញដោយដៃទទេ​កកញ្ញា​បានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទួលំទូលាយអោយបរទេសយល់ដឺងពីវប្បធមីកម្ពុជា។

236665664_ccc3344b1d

រួមជាមួយគ្នានេះ​កមានកូនខែ្មរសញ្ញិតអាមេរិចម្នាក់បានទទួលមដុបវរកញ្ញា​រដ្ឋយួតា​នៃសហរដ្ឋអាមេរិច​និងបន្តការប្រកួតបវរកញ្ញាអាមេរិច​ទៀត។​នោះគឺកញ្ញា​ហួន​សុបិន។ការភា្ងកផ្អើរនេះបានលេចលឺតាមវិទ្យុតាមក្រោយមក​ចេញផ្សាយតាមទស្សាវត្តីនិង​កាសែត។

soben_huon-701228

ដោយសារមាននារីដែលមានឈាមជ័រជាខែ្មរ​ចាប់ផើ្តមលេចមុខលេចមាត់ក្នុងការប្រកួតអន្តរជាតិ​ដូចេ្នះ​ក្រសួវ​វប្បធម៏កមានការចាប់អារម្មណ៏ជាមួយនឺងគំរោងរឿបចំការប្រកួតបវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេស​ដើម្បីចូលប្រកួតនឺងអន្តរជាតិ

ប៉ុនែ្តពេលនោះ​នាយករដ្ឋមន្រី្តខែ្មរ​ហ៊ុន​សែន​បានបដិសេដ៏យ៉ាងខ្លាំងជាមួយពាក្យថា​ការប្រកួតបវរកញ្ញា​បៀបដួចជា​​ការ​​​​បង្ហាញស្លឹបលើឆាកនិងជាការលក់ខ្លួន។ព្រោះការប្រកួតបវរកញ្ញាគឺត្រូវមានការបង្ហាញរួបរាងកាយដោយស្លឿកសំលៀកបំពាក់​ហែលទឹករឺហៅថា​ប៊ីគីនីតាមភាសាបរទេស។

sreymom4

តាមការនិយាយរបស់អ្នកខ្លះបានគិតថា​ការប្រកួតបវរកញ្ញា​បៀបបាននឺងការបង្ហាញស្រីស្រស់​សំរាប់មន្រ្តីធំនិង​តាចាស់សា្ទវ

ប៉ុនែ្តបើតាមអត្តន័យពិតរបស់ការបវរកញ្ញាពិសេសកម្មវីធី​អន្តរជាតិ​គឺថាបវរកញ្ញាដែលជាប់បៀបដូចជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៏​ដសំរាប់និងជាអ្នកស្មគ្រចិត្តធើ្វសប្បរសទៀតផង។​ជាពិសេសគឺបវរកញ្ញា​រួមទាំងបេក្ខជនប្រលងត្រូវបំពេញលក្ខខណដូចជា៖​មិនត្រូវមានផៃ្ទពោះ​ពេលប្រលង​​រឺមិនត្រូវមានរឿងអាស្រូវ​និងមិនត្រូវធើ់្វអី្វខុសច្បាប់ចំពោះសុខភាពនិងបុគ្គលិកលក្ខណ​ពិសេសចំពោះ​អ្នកជាប់បើប្រពានលើលក្ខខណទាំងនោះនឺងត្រូវដកមដុរួមទាំងជ័យលាភីទាំងនោះហើយនឺងផេ្ទររបស់ទាំង​នោះអោយបេក្ខនារីលេខ2វិញ​ឧទាហរណ៏​បវរកញ្ញារអាមេរិច2006​បិះនឺងបាត់មដុដោយសារតែបានជក់គឿវញឿននៅក្នុង​បារតែទីបំផុតគ្រាប់តែជាការប្រមាន។​តែខ្ងុំមិនដឹងថាខែ្មរយើងមានលក្ខខណអព្ចឺាងដែររឺទេ។

បើនិយាយបពា្ហថវិកាវិញ​គឺមិនប្រាដកទេ​ព្រោះថាក្នុងការប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកនិងចក្រវទ្យមានប្រទេសមកពីទី្វបអព្រិច​មួយចំននួដែលមានភាពក្រីក្រជាងយើងមកប្រកួតរៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្លាប់បានទទួលជោគជ៏យដែរ​ចំនួនប្រទេសដែលមិន​ចូលរួមភាគច្រើនជាប្រទេសកមុយនិស្តនិងផ្តាច់ការ​ដូចជាកូរ៉េខាងជើង​និងភូមា​រួមទាំងប្រទេសដែលមាន​ឃរិយធម៏តឺងរីង​ដួចជាពួកបច្ចឹមបូពា៏។​ចំពោះឥណា្ឌដែលជាប្រទេសអំបូរដូចយើងកមានវត្តមានក្នុងការ​ប្រកួតនេះដែរជាមួយអាវហែលទឺក​យ៉ាងព្រឺមព្រៃ។

រួមសេចក្តីមកការប្រកួតនៅស្រុកយើងនៅខ្សោយពិសេសដោយសារចំនេះដឺងតែម្តងពីព្រោះ​បេក្ខនារីខែ្មរពិមុខមិនថា​កម្មវីធីណាទេគឺមានការសិក្សាទាប​មិនអាចបៀបនឺងបវរកញ្ញារប្រទេសគេឡើយ។

ដួចេ្នះខ្ងុំនៅតែចោទជាសំណួរថា​ដល់ថ្ងៃណាខែ្មរនឺងមានបវរកញ្ញារម្តងទៀត​?ចុះអ្នកវិញគិតយ៉ាង?ហេតុបានចាយើងគ្មានថវិកាប្រកួត​រឺកយើងជាប្រទេសផ្តាច់ការរឺការវប្បធម៏តឹងរឺង?

Read Full Post »

បន្ទាប់ពីការភាន់ច្រលំនៃពាក្យចចាមរ៉ាម1​ដែលបានធើ្វអោយប្រជាជានកម្ពុជា​និងនិសិ្សត​បាននាំគ្នាទៅដុតស្ថានទូតថៃហើយ​​កម្ពុជាក៏បានកា្លយខ្លួនជាកូនបំនុលថៃជាង50លាន​ដុល្លារ​ពេលនោះ​កុងវីដេអូ​ត្រូវបានហាមឃាត់​​នៃការដាក់បពាំ្ចងក្នុងទូរទស្សន៏​និងរោងភាពយន្តតែប៉ុនា្មន​ថៃ្ង​ក្រោយមកក៏មានដំនឹងថារឿងថៃត្រូវបានអនុញ្ញត្តអោយដាក់​បពំា្ចងជាសាធារណ​ឡើងវិញ។​រោងកុង​និង​ការលក់ដូរ​រឿងថៃ​បានប្រាកដឡើងមែន​​​លើកលែងតែ​​ការដាក់បពាំ្ចងក្នុងទូរទស្សន៏​​ហើយឥឡួវនេះកគ្មានការដាក់បពាំ្ចងរឿងថៃដែរ​ទោះជាយ៉ាងណាកមានការលេងរឿងហុងកុង​រួមទំាងរឿង​កួរ៉េ​ហើយ​និងវីដេអូភាគខ្មែរ​តែវីដេអូភាគខ្មែរ​នៅខ្សោយពិសេសការសំដែង​និងការដឺកនាំ​តែសាច់រឿងគ្រាន់បើ។

ប៉ុន្តែ​ទស្សនិកជន​នៅតែមានចំនូលចិត្តក្នុងល្ខោនភាគថៃ​ទើបនៅកន្លែងជួលឌីស​យកឌីសកុងថៃជាច្រើនមកមើល។​​​ឧទាហរណ៏​រឿងនាងទាសករ​​រឺទាសករសេ្នហ៏ត្រូវបានជួលដាច់អស់ក្នុងរយះពេលមួយព្រឹក​នេះតាមសំដីរបស់អ្នកមីងលក់ឌីសម្នាក់នៅផ្សារ​អូឡាំពិច។

បើខ្ងុំ​​ក៏ធ្លាប់មើលរឿងភាគថៃដែរ​តែពេលគេមិនលេងក្នុងប៉ុស្តិខ្មែរ។​វាកមានប៉ុស្តិថៃមើលដែរ​តែនៅមិនបានមើល​ព្រោះជក់មើលតែរឿងហួលីវួដ​និង​ភាគហុងកុង។​​ឥឡូវនេះ​ខ្ងុំបានរឿងភាគថៃមួយ​បន្ទាប់ពីចៃដន្យ​បានឃើ​ញពាណិជ្ជកម្ម។

រឿងនេះមានចំនងជើងថា​សិលាមុនី​បើ​តាមជំនងជើងរបស់ថៃ​(ศิลามณี-Silamanee)តែបើនៅកនែ្លងលក់ឌីសវិញ​គេដាក់ថា​បនោ្តងសិលាមុនី។​​ចំពោះខ្ងុំ​ខដាក់ឈ្មោះរឿងនេះថាមរកតសួគា៍​​ក្នុងអត្តន័យបកប្រែពីភាសាថៃ​និង​សាច់រឿងរបស់ល្ខោននេះ។silamanee1

រឿងភាគថៃជាច្រើនសព្វថៃ្ង​គឺ​និយាយស្នេហា​ប្រចណ​និងការនិន្រ្តឈ្នានីស​ប៉ុនែ្ត​រឿងមួយនេះ​គឺមានអត្តន័យខុសពីគេ​និងជារឿងមួយដែលធើ្វអោយខ្ងុំចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លំាង។

ដោយជាដំនកស្រង់ពីសៀវភៅប្រលោមលោកមួយក្នុងប្រទេសថៃ​ហើយនិងជាការថតឡើងវិញពីវីដេអួភាគដែលល្បី1កាលពីឆ្នាំ1994​​រឿងនេះ​មានសាច់រឿងនិយាយអំពី៖

ព្រះនាងសានហ្វាន​នៃសាធារណរដ្ឋឈាងរត័ដ៏ចាស់បុរាណ​ក្បែងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​ត្រូវចេញទៅសិក្សាទៅទីក្រុងបាងកក​ប្រទេសថៃ​ដោយមានការទំនុកបំរុងបិតារបស់នាង។​រួមជាពេលនោះនាងក៏បានទៅមើលមាតាដែលឥឡូវបានកា្លយជាលោក​ជំទាវ​ក្រោយពីបានបោះបង់សានហ្វាន​កាលពី​20ឆ្នាំមុន​ដែលធើ្វអោយសានហា្វយបេជ្ងាចិត្តមិនចង់ជួប​ម្តាយឡើយ។

ពេលមូយនាងបានទទួលដំនឺងថាបិតានាងឈឺ​រហូតដល់នាងត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សា​មួយរយះដើម្បីទៅមើលទ្រង់​តែអី្វបានហួសទៅហើយចំពោះសានហ្វាន​ដែលមកដល់យឺតពេលមិនទាន់ដងើ្ហមឪពុក​ដែលបានត្រឹមតែបន្សល់នួវសំបុត្រ​ដែលនិយាយពីមរកតដ៏មានតំលៃមួយហៅថាសីលាមុនីដែលសានហ្វានត្រូវយកមកវិញពីគ្រួសារ​រីឆាសេណា​ដែលកំពុងរស់នៅបាងកក​​ព្រោះកាងពី​10ឆ្នាំមុន​បិតារបស់នាងបានប្រគល់វត្តុមានតំលៃទៅមេគ្រួសារ​​រីឆាសេណា​​ក្នុង​បំនងភា្ចប់និស្ស័យអោយសានហ្វាន​​តែមេគ្រួសារបានស្លាប់ទៅហើយ​ដូចេ្នះ​នាងក៏សរសេរសំបុត្រអោយភរិយរបស់គាត់​តែ​ដោយការលោភលន់របស់ជំទាវសាមីនុចៃនោះនូវទ្រព្បសម្បិត្តរបស់គេ​​។គាត់កបានតបវិញនួវភាសាមើលងាយ​និងការធើ្វមិនដឹងមិនលឺ​រហួតធើ្វអោយសានហ្វាន​និងសន្តាចខឺង​ហើយនាងកបានបងើ្តកគំរោងយកសិលាមុនីមកវិញ។

រាត្រីមួយសានហា្វ​យបានឃើញសិលាមុនីពីជំទាវនោះ​តែគេបដិសេដ៏​ហើយទាំងតបវិញថាទាល់តែសានហ្វាយមានភសុ៏តាង​​​​ថាសិលាមុនិគឺជារបស់នាងទើបជំនាវវសាមីនុចៃព្រមព្រោះថាជំទាវនោះបានដុតកិច្ចសន្យារបស់បិតានានហ្វាយនិងប្តីនាងចោលបាត់ហើយ។​​ដោយគ្មានអី្វជាសំគាល់​សានហា្វយបានប្រែឈ្មោះទៅជា​ងាប​សែនហ្លួង​ពេលនៅរៀនជាមួយនឹងចរិតកាចឆា្នស់តែម់ត៉ចត់​ដើម្បីយកមិត្តនឺងកូនប្រុសទី2នៃត្រកូលរីឆាសេណា​​និង​ជា​ម៉ា​ល្លី​នៅ​ហាងលក់ក្រណាត់របស់​នាងជាមួយអាកប្បកិរិយាសុភាពរាបសារនិង​ស្រស់ស្អាតក្នុងធើ្វអោយកូនប្រុសឆ្គងដែលកាងកាចចំពោះអត្តចរិតរបស់ងាប​តែលង់សេ្នហ៏នឺងសំរស់របស់ម៉ាល្លី​។​​​​

ដោយនាងហ៊ានលះបង់សរស់​និងរាងកាយ​ដើម្បីធើ្វអោយកួនប្រុសឆ្គងនៃត្រកូលរីឆាសេណា​អោយធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់​ក្នុងបំនងយកសិលា​មុនីមកវិញ។​ពេលនោះ​សានហ្វាយត្រូវបានប្រឈម​មុខ​និថរឿងហេតុជាច្រើន​ដូចជា​វណ្ណះ​​​​ស្នេហា​និង​ការលះបង់។​ពេល​សង្រ្គាមអហិង្សា​ចាប់ផ្តើម​ដោយបានប្រែកា្លយ​សិលា​មុនី​ពីវត្តុមានតំលៃលើលោក​ទៅជា​វត្តុដែលពរពេញដោយ​គំនុំ​ស្នេហា​និង​មហិជ្ជតា​ជាង​គេ​លើ​លោក។

អ្នកអាចមិនយល់ចំពោះ​សាធារណរដ្ឋឈាងរត័ដ៏ចាស់បុរាណ​​ដែលសេ្តចនិងប្រជាជននៅពាក់សំលៀកបំពាក់បុរាណនៅ​ឡើយ​តែអ្នកនឺងលែងឆ្ងល់ពេលដែលអ្នកមើលវា។

រឿងនេះគឺទទូលគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំនាក់ទស្សនិកជនថៃ​ហើយរឿងនេះ​ពេលចេញជាឌីសនៅស្រុកយើង​ចេញមិនទាន់បាន​មួយថៃ្ងផង​កគេ​ជួលអស់រលីង។

លោ្ខននេះកំពុងបព្ចំាងនៅប៉ុស្តិថៃលេខ7វេលា​ថ្ងៃសុក្រ​​សៅរ៏​និង​អាទិត្យ​ហើញ​កំពុងលេងបាន​10ភាគហើញបើគិតពីអាទិត្យ​នេះ។

Suvanant Kongying​តួស្រី

Suvanant Kongying តួស្រី

តួប្រុស​និងតួស្រី

តួប្រុស និងតួស្រី

មើល spot ជា​eng subitile

សំរាប់អ្នកដែលចង់មើលរឿងនេះ​មានeng subitile​ក្នុងyoutube​គ្រាន់តែសរសេរថា​ silamanee eng-sub.

ចំពោះការបកស្រាយពីវគ្គនិមួយនៃរឿងជាភាសារអង់គ្លេសចូល៖

http://iheartlakorns.com/category/lakorn/silamanee/

វិបផេនផ្ទាល់ចូល៖

http://www.ch7.com/entertain/Drama_Detail.aspx?ContentId=1237

Read Full Post »

Older Posts »