Feeds:
ប្រកាស
មតិ

Archive for ខែតុលា, 2008

រូបគំនូររឿងណាងសឹបសងរឹរូបមើរីរបស់ថៃ

រូបគំនូររឿងណាងសឹបសងរឹរូបមើរីរបស់ថៃ

 រឿងពុទ្ធិសែននាងកង្រីរបស់យើងរឺរឿងណាងសឹបសងរឹរូបមើរី (นางสิบสอง)របស់ថៃ បើយោងតាមឯកសាររបស់​ឥណ្ឌា​ literture បាននិយាយថារឿងនេះគឺដើមកំនើតពិតចេញពីឥណ្ឌា​  រឺ Hindi tale ហើយ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ ពិសេស​វា​ជះ​ឥទ្ធិពល​មក Asia ដែលមានប្រទេស​ជា​ច្រើន​ បាន​ធ្វើ​ការ​ដក​ស្រង់​មក​បន្ថែម​បន្ថយ​កែ​ច្នៃ​ ដោយទំាងចំនងជើងនិងសាច់រឿងខុសពីរឿងដើម. តែរឿងដើមដូចជាបាត់បង់ ដោយ ការប៉ះពាល់រវាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងសាសនាហិណ្ឌូនិងការលុកលុយនៃសាសនាផ្សេងទៀត នៅឥណ្ឌា ដែលជាមូលហេតុនែការបាត់បង់សាច់រឿងដើមដែលជារឿងតាមព្រះពុទ្ធសាសនា. ក៍ទោះជាយ៉ាងណា មានការនៅសេស សល់នៃឯកសារមួយចំនួនរបស់ច្បាប់ដើមនៅ France’s library.រឿងនេះបានផ្សព្វ​ផ្សាយ​ចូល ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ ដួចជាថៃ, កម្ពុជា,ឡាវ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី បើយោងតាមឯកសារបស់ wiki , Encloypedia នៃ artical nang sib song និង puthisean neang kong rey. មិនតែប៉ុននោះរឿងព្រេងនេះឤចក៍ជា ជាតិមួយ ដកចេញពី ជាដក់នៃជាតិព្រះពុទ្ធ បើតាម សាច់រឿង”នាងទាំង១២ដែលមានគភ៌‌នោះ មានពៅបានព្រះពោធិ៏សាត់ មកចាប់ផៃ្ទ។”.

 

តែបើនិយាយពីភ្នំនាងកង្រី វិញ មិនមែនមានតែកម្ពុជា យើងទេដែលមាន ឡាងក៍មានភ្នំមួយដែរ តែហៅថា ណាងមេរី ដែលមានទីតាំងនៅខេត្តលួងផះបាង បើតាម ការនិយាយរបស់សមាជិកវិភាគ របស់ youtube.

 

 

ចំពោះសាច់រឿងវិញ មាន ​លក្ខណៈ ខុស​ពី​គ្នាតិចតួច ពិសេស ទីបចប់ ដែលរឿងរបស់ថៃ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី :ពុទ្ធិសែននាងកង្រីបានបាត់បង់ជីវិតទាំងពីរ ហើយមិនមានការលេចចេញនៃភ្នំនាងកង្រីឡើយ លើកលែងតែ កម្ពុជាយើង និងឡាវ. ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ រឿងនៃប្រទេស​ជាទាំងអស់នោះ គឺ តដោយរឿង ព្រះសុធន  ឞនោរា៍របស់យើង រឺ พระสุธนมโนห์รา របស់ ថៃ រឺក៏រឿងព្រកះ សាថោនរបស់ម៉ាឡាយ៉ា ដូចគ្នា.

ឈុតមួយនៃរឿងភាឝ របស់ថៃ

ឈុតមួយនៃរឿងភាឝ របស់ថៃ

ឥឡួវ រឿងព្រេងនេះបានកែទៅជាកុង ទាំង ថៃ, កម្ពុជា ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី.

 

ហើយរឿងទាំងឣស់នោះតែងតែទទួលជោគជ័យ ដូចជា2002’s រឿងភាគថៃ ហៅថា ណាងសឹបសង ដែលបានទទួល ជោគជ័យ ទាំងនៅ ថៃ, កម្ពុជា ម៉ាឡាយ៉ា ៘ហើយថែមទំាងមាន spot ទាក់ទងនឹងកុងភាគនេះផង.

សំរាប់ កម្ពុជា យើងក៍មិនអន់ដែរ រឿងពុទ្ធិសែននាងកង្រីនៃ 1973បានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំនៅ កម្ពុជា ហើយវាយលុកចូល ថៃ និង Usa ជាមួយ ចំនងជើង”” Twelve Sisters””.

មិនតែប៉ុននោះរឿង នេះ បាន សរសេរ​ឡើងវិញដោយកវីខ្មែរ ហៅថា មឺនុភកតី តែបានកែជាកំណាពៀវិញ សំរាប់ដាក់ទៅ khmer education និង world’s legend .សំរាប់ថៃ និង ឡាង បាន យកសាច់រឿងនេះ ទៅផ្សព្វ​ផ្សាយ​នៅចិន ហើយ កែសាច់រឿង តិចតូចដោយមានការជល៎មាន់រវាងចិន និងពុទ្ធិសែន. លើស រឿង បែកបាក់របស់ពុទ្ធិសែននាងកង្រី របស់ថៃមានការដូចនឹងរឿងស៊ូបិរបស់ចិន ដែលកង្រីយំសោកស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ ហើយ”’ពុទ្ធសែន”’ក៏ស្លាប់តាមកង្រីដែរ ដូចនឹងស៊ូបិ ស្លាប់ដោយការឈឺចាប់ មុន ហើយ ឣិនតែន បាត់បង់ជីវិត តាឞ.

 

 

 

 

ទីបំផុតរឿងនេះឞិនឞែនរបស់យើងរឺក៏ថៃឡើយ  រឺក៏ ប្រទេសដទៃដែរ តែដើមកំនើតពិតចេញពីឥណ្ឌា​  រឺ Hindi tale . ទោះជាយ៉ាងណារឿងនៅតែដជោគជ័យ ឞិនថា, កម្ពុជា,ថៃ,ឡាវ,ម៉ាឡេស៊ី,ម៉ាឡាយ៉ា និង ឥណ្ឌូនេស៊ី.

Advertisements

Read Full Post »

As well as Halloween begin to prepare where we can find in most America and part of Europe with a few of Asia. I now show you the top ten asia horror film who had been appeared for years as you can find this horror film in most of CD Shop  in Cambodia to celebrate and enjoy the creepy for this haunting halloween:

10. Audition or សវន នារីកំណាច (1999) from Japan

A True Side of Terror and Evil who had hide in every woman who you can capture her as kind and unnasty but instead of her can kill you everytime…A Charactor create of america psychological””MISERY”” bring you a psychological thriller came from Japan which can scare you to death..Beware your watch as Most of audience who had watched this film, always end up with SUICIDE.

9.One Missed Call or  ទូរស័ព្ទនិងសារមរណះ (2003) from Japan

A Hell Ringtone you ever heard and you don’t want to heard including you can’t close your phone with a sms including a voicemail arrived with that ringtone and you heard you death and then you die..you will love it for this halloween with a kind mystery and a new version of long black hair woman but now with green face.. look at the picture. The disturbing horror film from taskashi mike ..make you jump

8. Alone (2007) or កូនភ្លោះ  From Thailand

Do you ever been a siamese twins? Don’t you? Alone is a scary word as well as Pim has this operation and recieved a nightmare that she can’t forget like her creepy pass.. You feel some one around you when you feel your dead twins with you forever which mean alone is one of a creepiest film i ever seen.

7.dark water (2002) from Japan

Some Water are dark, it truly that they are dark but this is among the secret of someone and the water you always use ,also drink and bath can be with the liquid body of a girl who die in a water pool. The quiet horror and drama film can bring a haunting for the water that you never think it can haunted you anytime.

6.Pulse (2001) from Japan

You want to used internet, calling by phone or watch tv but you will change your mine when you watch this movie as well as its image..I afraid this woman open a bag cover her face..Wow it show that the dead can get out from all thoes thing to killed you and turn you to a terrible looking person like your face had a incorrect operation like a computer virus. Sit down and watch this fantastic horro film for j horror in this halloween. believed me.It’s well done.

5.The Eye (2002) from Hong Kong

The supernatural is around you and you will scream and want to blind again better than get the transplant..The high fashion of horror coming back to hong kong with show a combination of sixth sense and final destination that lead you to focus something more than alive and more than dead…Scream i don’t want this eyes.i want blind better if t own this ghost’s eyes

4.A Tale Of Two sisters (2003) From Korea

2003’s South Korea psychological horror will make you sad and both frighten with this fairytale set in the haunted house become the mystery of every family have their dark secret..the paino theme make me cry but the ghost make you scream.you will love this beautiful haunting terror of the magical tale as cinderella in horror. oh also with the bloody family photo

3.Shutter (2004) Thailand

A photograph capture a spirit that describe somethings are around us..don’t forget shutter as thai #1 Horror film which show everything with every photos make this legend of revenge, love and both the goosebumps one that terrifying every seconds of film’s scene.

2.Ju On (2003) Japan

Scary scary of this best ju on films with our reality of scary of blanket and met  a white face horror woman but with a terrible white as silk kids who cursed the house of every steps we visit. This would be the best but still push by another ,however it still frighten you to shock and make you cover the blanket like everyone in this film.

The Number One Goes To:

1.Ringu (1999) Japan

The perfect horriest into scary world for This video.  Ringu is the masterpiece of horror with the original thing i had been find that it has and a reflextion of the birth of yurei charactor who spread around asia and fight to america with the plot of the cursed video tape which can killed you if you watched it after a week.. Shocking plot. It is a true best which no film can beat it off from the see .However,With just few horror scenes but a appearance make you scare in your nightmare everynight is with this true asia horror ingredient:

*Long black hair cover the face.

*light white dress.

*Wet and thin body.

* completely mad.

*and a suffering of do activities.

please leave a commet and also if you want to watch this horror, reply me as i can find this video to fill my page.

 

 

Read Full Post »

ដោយ​ ការផលិត​ភាព​យន្ត​ខ្មែរ​​ ​មាន​គុណភាពអន់ថយ​ចុះ​ ក៍ដោយអ្នកដឹកនាំរឿងមិន មានជីវះវិជ្ជា នៃការផលិត​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ពីឞុន ហើយពួកគេតែងតែគិតថារឿងមានគុណភាព​
ក៏ពឹងលើការចំនាយ ចុៈរឿងរបស់ Asia ដែលមានការចំនាយតិចឞ៉េចកល្អ​មើលសូមបី hollywood ផលិតឡើងវិញកមិនល្អ​ដូចដើឞដែរ ដូចជារឿង Shutter (thailand), Dark Water(japan), Pulse (Japan), Alone (Thailand), Into the mirror(Korea).តាឞពិតកុងល្អ​គឺត្រូវពឺងលើសាច់រឿងនិង​វិជ្ជា​ជីវៈទាំងការដឹងនាំរឿងរួមទាំងការសំដែង.ឥឡួវនេៈខ្មែរ​ បានមានសាលា​បណ្តុះ​​បណ្តាល​វិជ្ជា​ជីវៈ​ផលិត​ខ្សែ​ភាពយន្ត​មួយ​ ដៃលហៅថា Llimkokwing University of Creative Technology ដែលមាន មុខវិជ្ជាឝឺភាពយន្ត និងទូរទស្សន៍ (Film and Television) សំរាប់ឣោយយើងផលិតកុងបានល្អដូចគេដែរ.

Read Full Post »

Suvanant Kongying

Suvanant Kongying

រឿងរ៉ាវចចាមមរាម៉មួយដែលយើងត្រូវសងបំណុលថៃជាង50លាន dollar ដែលជាហេតុការពត៍មានមិនមានដើមកំនើត ហើយនិយាយថាតួកុងថៃSuvanant Kongying បានថា Angkor Wat ជារបស់ថៃ តែទើបដឹងថារឿងនេះតាមពិតជារឿងកុហកដែលមិនមានដើមកំនើត បនាប់ពីSuvanant Kongying ចេញមុខមកបដិសេដ៍រឿងនេះ. តើនរណាដឺងថារឿងចចាមមរាម៉មួយនេះចេញមកពីណា?

reference from http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2709261.stm

Read Full Post »

ទេពធីតាយ៉ព្រះកលិ

ទេពធីតាយ៉ព្រះកលិ

 រឿងនេះជារឿងបុរាណភាគថៃ…..វាពិតជាកំសត់និងគូរសមឤេយឞើល វាដូចជាដកស្រង់ពីរឿងស្រដៀងខ្មែរយើងដៃរ សុំចំពោះការមិនមានភាសាខ្មែរសំរាប់សាច់រឿង:
A princess was born with a beautiful scent which sweeter  and greater smell than a perfume but sent away to a world of human where she grow up in a magical plant to survive. However, she once meet a young prince when he broke a unordinary  plant and married her but her appearance in his kingdom, mixed her mother in law mind to hate her and make her son to married another princess. Now what going on to yor pra klin’s life with a heartbroken and becoming a no goal person, lost in a wood.

starring by kob Suvanant Kongying, a famous thai star including Cambodia and Thailand.

watch yor pra klin opening credit with a very sad song:

Read Full Post »

សារ ឞរណះ
សារ ឞរណះ

សារ ឞរណះ (One Missed Call)ជារឿងឝួរអោយរំជើប​រំជួល​ព្រឺ​ព្រួចឞែនទែន  ខ្ញុំ​បានមើលវាហើយ. ភាពយន្ត​នេះគឺជាភាពយន្ត​ខ្មោចរន្ធត់ដ៌ល្អ​របស់ ជប៉ុន.
សាច់ រឿង:
យូរមីគ (Yu-Mi) បានទទួលសារ មួយ ក្រោយពីឞិតនាង បានទទួលសារ មរណះ ហើយស្លាប់​ទាំងឣស់ទៅតាមពេលវេលាដែលសារនោះកំនត់ ទើប
យូរមី ត្រូវរកមូលហេតុនៃសារកំណាច មុននាងត្រូវស្លាប់​.

សូម​ទស្សនា​ឈុត​រន្ធត់:

Read Full Post »

ជំងឺបីសាចនៃឤគារមរណះ poster

ជំងឺបីសាចនៃឤគារមរណះ poster

jennifer videl បានទៅយកពតមានជាមួយ ពួកជួយប្រជាជន តែពេលនោះ ឤគារបានគេរុំឰ័ន ហើយក៌មានជំងឺមួយដែលបង្កើតជាមេរាឝអោយមនុស្សទៅជាបីសាច បឺតឈាមមនុស្ស ហើយ អ្នកដែលនៅរស់ដូចជា jennifer ក៏បានរកទីចេញពីឤគារបីសាចនោះ
មើល spot បីសាច

Read Full Post »

Older Posts »